Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 761.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 07 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego część działki przeznaczoną do oddania w użyczenie.

Treść

ZARZĄDZENIE NR 761.2021
BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU
z dnia 07 września 2021 roku


w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego część działki przeznaczoną 
do oddania w użyczenie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11 234, 815, 1551, 1561.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie część działki wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia nr 761.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 07.09.2021 r. 

W Y K A Z
obejmujący część działki przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

Lp.: 1 

Nr działki: 647

Powierzchnia w ha: 0,2700

Nr księgi wieczystej: KW NS1M/00012188/6

Położenie  nieruchomości: Tylicz, ul. Boczna 6

Opis nieruchomości i cel umowy: Część działki ew. nr 647 o pow. 5x7 m2 do oddania w użyczenie na okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2024 r., na rzecz: Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyliczu, z przeznaczeniem pod garaż blaszany.

 

Opłaty: 

1. Część działki oddana 

w użyczenie.

2. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej.

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości do dnia 27 września 2021 r.