Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 753.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551.) zarządza się,
co następuje:

§1. Przeznacza się do oddania w użyczenie lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Załącznik do Zarządzenia nr 753.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie  ogłoszenia  wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.                                                                                                                                                                     

WYKAZ obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie

Lp. 1

Nr działki 46

Powierzchnia w ha: 0.5800

Nr księgi wieczystej: KW NS1M/00018600/3

Położenie nieruchomości: Czyrna 36

Opis nieruchomości i cel umowy:

 1. Budynek Szkoły Podstawowej wraz z Domem Polsko-Słowackim oraz  terenem działki ew. nr 46 obręb Czyrna, składający się z:
 1. 14 pomieszczeń o łącznej powierzchni 153,90 m2, znajdujących się na parterze oraz piwnicy budynku stanowiących pomieszczenia Szkoły Podstawowej,
 2. 9 pomieszczeń o łącznej powierzchni 180,70 m2, znajdujących się na parterze budynku, w którego skład wchodzą: komunikacja-łącznik, kuchnia wraz z zapleczem kuchennym oraz sali (Dom Polsko-Słowacki), które zostają oddane w współużyczenie Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Czyrna oraz Ośrodkowi Pomocy Społecznej, na działalność Placówki Wsparcia Dziennego.
 1. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną,  wodno-kanalizacyjną i gazową.
 2. Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie na okres
  od 01.10.2021 r. do 31.08.2024 r., na rzecz: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Czyrna.
 3. Działalność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Czyrna, w tym prowadzenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Czyrna 36.

Opłaty:

 1. Lokal oddany w użyczenie.
 2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie, Internet, telefon) według zużycia i zawartych umów.
 3. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący
  w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej oraz deklaracji
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty niezależne od właściciela-według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.  

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551.), wykaz podany zostaje do  publicznej wiadomości do 20.09.2021 r.