Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 739.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w użyczenie

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815) zarządza się,

co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie lokale użytkowe wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Załącznik do Zarządzenia nr 739.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w użyczenie

WYKAZ obejmujący lokale użytkowe przeznaczone do oddania w użyczenie


Lp. 1

Nr działki 295/2 (powstała z parceli nr 258/7)

Powierzchnia w ha: 0.1274

Nr księgi wieczystej: KW NS1M/00011630/3

Położenie nieruchomości: Mochnaczka Niżna

Opis nieruchomości i cel umowy: 

 1. Pomieszczenie położone na piętrze budynku komunalnego w Mochnaczce Niżnej 30 o pow. 21,83 m2, z możliwością korzystaniaz wc o pow. 5,85 m2, znajdującego się na parterze budynku (wspólnie z innymi użytkownikami lokali znajdujących się w budynku).
 2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
 3. W budynku znajduje się instalacja gazowa.
 4. Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 01.09.2021 r. do 31.08.2024 r., na rzecz: Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.
 5. Działalność Placówki Wsparcia Dziennego.

OPŁATY

 1. Lokal oddany w użyczenie.
 2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, energia elektryczna, gaz) według zużycia).
 3. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej.

1. Opłaty niezależne od właściciela-według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.


Lp. 2

Nr działki: 92/12

Powierzchnia w ha 0.1443

Nr księgi wieczystej: KW NS1M/00013647/9

Położenie nieruchomości: Mochnaczka Wyżna

Opis nieruchomości i cel umowy:

 1. Pomieszczenie położone na parterze budynku komunalnego w Mochnaczce Wyżnej o pow. 63,54 m2, z możliwością korzystania z pomieszczeń wc o łącznej pow. 14,44 m2 (toaleta damska o pow. 7,22 m2 , toaleta męska o pow. 7,22 m2).
 2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
 3. Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 01.09.2021 r. do 31.08.2024 r., na rzecz: Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.
 4. Działalność Placówki Wsparcia Dziennego.

OPŁATY:

 1. Lokal oddany w użyczenie.
 2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, energia elektryczna) według zużycia).
 3. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej.

 1. Opłaty niezależne od właściciela-według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.


Lp. 3

Nr działki 99/1

Powierzchnia w ha 0.23

Nr księgi wieczystej KW NS1M/00014292/2

Położenie nieruchomości Berest 23

Opis nieruchomości i cel umowy:

 1. Pomieszczenie położone na parterze budynku komunalnego w Bereście o pow. 137,84 m2, z możliwością korzystania z pomieszczenia wc o pow. 8,28 m2, znajdującego się na parterze budynku (wspólnie z innymi użytkownikami lokali znajdujących się w budynku).
 2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
 3. Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 01.09.2021 r. do 31.08.2024 r., na rzecz: Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.
 4. Działalność Placówki Wsparcia Dziennego.

OPŁATY:

 1. Lokal oddany w użyczenie.
 2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, energia elektryczna) według zużycia).
 3. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej.

  1. Opłaty niezależne od właściciela-według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815.), wykaz podany zostaje do  publicznej wiadomości na okres 21 dni.