Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 740.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815) zarządza się,

co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik do Zarządzenia nr 740.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie

WYKAZ
obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie


Lp. 1

Nr działki 2218/1

Powierzchnia w ha 0,1939

Nr księgi wieczystej KW NS1M/00021021/4

Położenie nieruchomości: ul. Źródlana 23 Krynica-Zdrój

Opis nieruchomości i cel umowy:

  1. Lokal składający się z trzech pomieszczeń oraz zaplecza sanitarnego (wc) położony w budynku komunalnym przy ul. Źródlanej 23w Krynicy-Zdroju o pow. 65,70 m2.
  2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
  3. Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r., na rzecz: Stowarzyszenia KS „Źródlana” w Krynicy-Zdroju.
  4. Działalność statutowa.


OPŁATY:

  1. Lokal oddany w użyczenie.
  2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, energia elektryczna) według zużycia).
  3. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej.

1. Opłaty niezależne od właściciela-według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815.), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni.