Przejdź do stopki

ZARZĄDZENE Nr 729.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem

Treść

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713,1378.), 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 poz.11, 234, 815) zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokale użytkowe – kotłownie centralnego ogrzewania
w budynkach przy ul. Granicznej 18 w Krynicy-Zdroju i ul. Popiełuszki 1 w Krynicy-Zdroju, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Krynicy-Zdroju.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Nr 729.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem

WYKAZ
Obejmujący lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem

I. Lokal użytkowy – kotłownia centralnego ogrzewania:
1. Nr działki: 2140/1
2. Powierzchnia w ha – 0.1169 ha
3. Nr księgi wieczystej: KW 15096, KW 4643
4. Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój, ul. Graniczna 18
Opis nieruchomości i cel umowy:
1.Lokal użytkowy znajdujący się w budynku położonym przy ul. Granicznej 18 w Krynicy-Zdroju
o pow. 38,34 m².
2.Lokal przeznaczony jest na cele produkcji i dystrybucji ciepła (kotłownia).
3.Lokal składa się z jednego pomieszczenia, wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną
i kanalizacyjną.
4.Lokal przeznaczony do oddania w najem, na okres od 01.08.2021 r. do 31.07. 2024 r., na rzecz dotychczasowego najemcy.
Opłaty
1.Czynsz (miesięczna stawka czynszu za 1 m²) - 80,60 zł netto + 23 %VAT
2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, energia elektryczna) wg zużycia.
3. Z chwilą zawarcia umowy najmu Najemca zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Termin wnoszenia opłat wg umowy – do dnia 15-tego każdego miesiąca.
Warunki zmiany wysokości czynszu i opłat:
a)stawka czynszu corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym
b)opłaty niezależne od właściciela – według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen

II.Lokal użytkowy – kotłownia centralnego ogrzewania:
1. Nr działki: 1221/1, 1221/2
2. Powierzchnia w ha – 0.0992 ha
3. Nr księgi wieczystej: KW NS1M/00007472/6
4. Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój, ul. Popiełuszki 1
Opis nieruchomości i cel umowy:
1.Lokal użytkowy znajdujący się w budynku położonym przy ul. Popiełuszki 1 w Krynicy-Zdroju
o pow. 79,74 m².
2.Lokal przeznaczony jest na cele produkcji i dystrybucji ciepła (kotłownia).
3.Lokal składa się z dwóch pomieszczeń, wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną
i kanalizacyjną.
4.Lokal przeznaczony do oddania w najem, na okres od 01.08.2021 r. do 31.07. 2024 r., na rzecz dotychczasowego najemcy.
Opłaty
1.Czynsz (miesięczna stawka czynszu za 1 m²) – 165,50 zł netto + 23 % VAT
2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, energia elektryczna) wg zużycia.
3. Z chwilą zawarcia umowy najmu Najemca zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Termin wnoszenia opłat wg umowy – do dnia 15-tego każdego miesiąca.
Warunki zmiany wysokości czynszu i opłat:
a)stawka czynszu corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym
b)opłaty niezależne od właściciela – według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni .