Przejdź do stopki

ZARZĄDZENE NR 721.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do użyczenia.

Treść

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713,1378.), art. 11, art. 13 ust 1, art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234), Uchwały Nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz. Woj. Małop. z dnia 25 października 2013 r. poz. 6180 z późn. zmian.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do przekazania w drodze umowy użyczenia nieruchomość stanowiącą budynek Szkoły Podstawowej w miejscowości Mochnaczka Niżna 44 wraz z terenem działki nr ew. 146/1, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Nr 721.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do przekazania w drodze umowy użyczenia.

WYKAZ
obejmujący nieruchomość przeznaczoną do przekazania w drodze umowy użyczenia:
1. Działka nr 146/1, jedn. ewid. Krynica-zdrój – wieś, obręb Mochnaczka Niżna [nr 0003], powierzchnia w ha – 0,3280 ha, KW NS1M/00018609/6, Budynek Szkoły Podstawowej w miejscowości Mochnaczka Niżna 44.
2. Położenie nieruchomości: Mochnaczka Niżna 44, Gmina Krynica-Zdrój.
3. Opis nieruchomości i cel umowy: Budynek Szkoły Podstawowej w miejscowości Mochnaczka Niżna 44 o powierzchni użytkowej 640,42 m² wraz z terenem działki ew. nr 146/1. Budynek wyposażony w instalację gazową, elektryczną, wodnokanalizacyjną i centralne ogrzewanie.
4. Budynek wraz z działką przeznaczony do przekazania w drodze umowy użyczenia na okres 5 lat t.j. od dnia 1 września 2021 r do 31 sierpnia 2026 r., na rzecz podmiotu, który zobowiązuje się do prowadzenia działalności edukacyjnej tj. szkoły podstawowej i przedszkola, zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
5. Termin wnoszenia opłat i wysokość opłat – Biorący w użyczenie będzie zobowiązany do ponoszenia, we własnym zakresie, opłat związanych z eksploatacja budynku oraz terenu działki, w szczególności opłat za centralne ogrzewanie, gaz, energię elektryczną, wodę, kanał, śmieci i podatek od nieruchomości.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234.) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni .