Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

ZARZADZENIE NR 605.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie obniżenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Treść

ZARZADZENIE NR 605.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 lutego 2021 r. 

w sprawie obniżenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713,1378), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się sposób postępowania Burmistrza Krynicy-Zdroju i kryteria, którymi będzie się kierował obniżając przedsiębiorcom należności pieniężne z tytułu oddania nieruchomości Gminy Krynicy-Zdroju w najem, dzierżawę lub użytkowanie obejmującej miesiąc
luty 2021 r., przypadających Gminie Krynicy-Zdroju, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych.

§ 2. Przez pogorszenie płynności finansowej rozumie się spadek obrotów gospodarczych o nie mniej niż 20 % tj. zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczonym jako stosunek łącznych obrotów za miesiąc styczeń 2021 r. w porównaniu do łącznych obrotów za miesiąc styczeń 2020 r.

§ 3. Obniżenie czynszu, o którym mowa w § 1, dotyczyć może przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, na ich wniosek, wg następujących zasad:
1) przy spadku obrotów gospodarczych o nie mniej niż o 20% do 40 % obniża się cześć należności głównej w wysokości 20 %;
2) przy spadku obrotów gospodarczych powyżej 40 % do 70 % obniża się cześć należności głównej w wysokości 50 %;
3) przy spadku obrotów gospodarczych powyżej 70 % obniża się część należności głównej w wysokości 70 %;
4) obniżka czynszu obejmuje wyłącznie należności z tytułu czynszów najmu, dzierżawy oraz opłat za użytkowanie;
5) rozpatrzeniu podlegają wyłącznie te wnioski o obniżenie czynszu, które zostaną złożone do Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju do dnia 25 lutego 2021 r.

§ 4. Warunkiem obniżenia czynszu, w terminie o którym mowa w § 3, jest złożenie wypełnionego wniosku na formularzu zawierającym informacje o wysokości obrotów gospodarczych, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Pliki do pobrania:

Załącznik do zarządzenia 605.2021 - wzór wniosku (docx 15.1 KB)