Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 604.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.

ZARZĄDZENIE NR 604.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.

Treść

ZARZĄDZENIE NR 604.2021 
BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU
z dnia 01 lutego 2021 r.
w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 611), art. 30 ust 1 i ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz § 2 uchwały Nr IV/41/02 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 50, poz. 708 z dnia 14 marca 2003 r.), zarządza się co następuje:

§ 1.
Ustala się obowiązującą od 1 lipca 2021 roku stawkę bazową czynszu za wynajem 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Krynicy-Zdroju w wysokości 
2,53 zł miesięcznie.

§ 2.
Wysokość stawek czynszu najmu określa się według zasad i tabel określonych w § 3 uchwały Nr IV/41/02 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.

§ 3.
Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do wyliczenia i określenia stawki czynszów opłacanych przez najemców lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krynicy-Zdroju.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia oraz Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju jako administratorowi mieszkaniowego zasobu Gminy Krynicy-Zdroju.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.

§ 6.
Traci moc Zarządzenie Nr 338.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.