Przejdź do stopki

Załącznik do Zarządzenia nr 528.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem

Treść

Załącznik do Zarządzenia nr 528.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem

Wykaz obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem
Lp.

Nr 
działki

powierz-
chnia
w ha
nr księgi
wieczystej
położenie
nieruchomości
Opis nieruchomości
i cel umowy
Oplaty Terminy
1 120/2 0,0611 KW NS1M/
00016763/9
Krynica-Zdrój
ul. Park Sportowy
im. dra Juliana
Zawadowskiego 1
1. Lokal użytkowy znajdujący się w budynku przy ul. Park Sportowy im. dra Juliana Zawadowskiego 1 o pow. 25,80 m kw
2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną
3. Lokal przeznaczony do oddania w najem na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Krynica-Zdrój
1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za 1 m kw - 1,30 zł netto plus 23% VAT)
2. Opłaty niezależne od wlaściciela (woda, kanał, śmieci, energia elektryczna) według zużycia
3. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej oraz deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1. Termin wnoszenia opłat - według umowy do 15-go każdego miesiąca
2. Warunki zmiany wysokości opłat:
a) stawka czynszu corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen  towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym
b) opłaty niezależne od właściciela - według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782, 1709) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości do dnia 3 grudnia 2020 r. 

Burmistrz Piotr Ryba