Przejdź do stopki

Cerkwie - szlak architektury drewnianej

Cerkwie - szlak architektury drewnianej

Treść

Szlak architektury drewnianej

Berest - dawna cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem śś. Kosmy i Damiana

Jest to duża cerkiew łemkowska, zbudowana w typie tzw. północno-zachodnim, orientowana z prezbiterium skierowanym na wschód, trójdzielna (składająca się z nawy prezbiterium i babińca - prezbiterium zamknięte jest wielobocznie natomiast nawę i babiniec zbudowano na rzucie kwadratu). Dachy namiotowe zwieńczone baniastymi hełmami, pokryte blachą. Ściany konstrukcji zrębowej (słupy wieży obejmują babiniec, ściany lekko pochyłe - wokół wieży zachata), pokryte gontem. Cerkiew otoczona jest niskim murkiem z kamienia łamanego, z bramką i kopułą pokrytą blachą. Obok cerkwi nowo wybudowana drewniana dzwonnica, która na dzień dzisiejszy wyróżnia się kolorem gontów (nowych) oraz błyszczącą blachą na dachu.

Dzisiejsza świątynia w Bereście z kompletnym i odnowionym ikonostasem z ołtarzami bocznymi jest uznawana za jedną z najładniejszych w Beskidzie Niskim.
Obecna budowla pełniąca funkcję kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy powstała w roku 1842 jako cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem śś. Kosmy i Damiana. Po wysiedleniu po wojnie ludności łemkowskiej, cerkiew została zamieniona na kościół rzymskokatolicki, parafię erygowano w 1951 roku.

Wewnątrz zachowała się polichromia z 1928 roku. Kompletny ikonostas w XIX wieku został uzupełniony ikonami z XVII i XVIII wieku. Na środku prezbiterium, XIX-wieczny ołtarz, w którego podstawę wkomponowano dwie ikony pochodzące z XVII-wiecznego ikonostasu przedstawiające apostołów. Z drugiej połowy XVII wieku pochodzi też ołtarz boczny mieszczący obraz z 1721 roku przedstawiający Matkę Boską Pokrow, pochodzący z cerkwi w Izbach, a ufundowany przez parocha Izb i Ropek - Iwana Ropskiego, przedstawiający Matkę Boską chroniącą swoich czcicieli. Obraz ten namalowany na płótnie, wzmiankowany był w czasach Konfederacji Barskiej. W roku 1771 modlił się przed nim Kazimierz Pułaski. W 1955 roku obraz został przeniesiony z Izb do Berestu. W roku 1984 przedstawiciele Solidarności ofiarowali Matce Boskiej jako votum wdzięczności, złotą koronę. Dziś ten obraz, słynący łaskami, otoczony jest głębokim kultem przez mieszkańców Berestu i okolicy.

Na ścianie północnej znajduje się XVII wieczny obraz w ozdobnym, barokowym obramieniu przedstawiający chrzest Chrystusa w Jordanie. Po drugiej stronie, na ścianie południowej, znajduje się barokowy ołtarz z obrazem przedstawiający św. Mikołaja.
W świątyni zwraca również uwagę utrzymany w tradycjach barokowych, półkoliście wygięty do przodu, chór muzyczny.

Cerkiew zlokalizowana jest bezpośrednio przy głównej drodze Krynica - Grybów, przy skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do Piorunki.

O zwiedzanie świątyni można prosić na plebanii, znajdującej się na przeciw wejścia do cerkwi.

KONTAKT

Godziny mszy/otwarcia

Dni powszednie:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:10
środa i piątek: 18:00

Niedziele i święta: 7:15, 11:00
otwarty latem: 01.05-30.09.2016 r.
Adres:
Cerkiew pw. św. św. Kosmy i Damiana w Bereście
Berest 22, 33-380 Krynica Zdrój
Kontakt:
tel. 18 47 11 776
fax. 18 47 11 776
Strona internetowa:
http://www.diecezja.tarnow.pl/...

GPS
N49 30.148 (49.502466)
E20 58.268 (20.971133)

KOŚCIÓŁ FILIALNY P.W. MICHAŁA ARCHANIOŁA - DAWNA CERKIEW GRECKOKATOLICKA W POLANACH

Parafię w Polanach uposażył biskup krakowski Jan Małachowski w latach 1681-1699. Obecnie istniejąca świątynia zbudowana została w 1820 r. w miejscu poprzedniej z 1667 r., w typie budownictwa zachodnio - łemkowskiego. Odnowiona została w latach 1862. Jest to budynek drewniany, konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej o pochyłych ścianach z izbicą i babińcem. Trójdzielna, jednonawowa. Nad nawą i prezbiterium dachy siodłowe kryte blachą. Całość wieńczą trzy baniaste wieżyczki ze ślepymi latarniami.
Wewnątrz nad nawą i prezbiterium pozorne sklepienia zwierciadlane. Warto zwrócić uwagę na polichromię ornamentalną z około 1820 r. oraz figuralną, zdobiącą parapet chóru. W dobrym stanie zachował się ikonostas regencyjno - rokokowy z XVIII w., w którym pełne elementy wykonano w stylu klasycystycznym. Ikonostas wieńczy wycięta z desek grupa Ukrzyżowania. Warto również zwrócić uwagę na dwa ołtarze boczne z XVIII w. z obrazami przedstawiającymi: Pietę i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny z grupą przedstawicieli różnych stanów w dolnej części płótna. Antypedium zdobione malarskimi scenami figuralnym przedstawiającymi: Zwiastowanie, Nawiedzenie i Św. Jana Chrzciciela. Z innych elementów wystroju cerkiewnego szczególną wartość posiadają detale pochodzące z pierwszej cerkwi istniejącej w tej miejscowości tj. barkowa ambona z 1700 r., ława diakońska z XVIII w., dwie szafki polichromowane z XVIII w. (przedstawiają sceny ofiary Izaaka oraz Chrystusa ze św. Piotrem), pasyjka, ludowe lichtarze drewniane w stylu rokokowym i klasycystycznym oraz dwie ikony pochodzące z dawnego ikonostasu datowane na około 1729 r. (przedstawiające Chrystusa i Św. Michała Archanioła).
Cerkiew otoczona jest zabytkowym murem kamiennym z wbudowaną w nią kapliczką z kamienną płaskorzeźbą Chrystusa Błogosłwiącego Dziecko - prawdopodobnie z XIX w. Podobnie jak z innych miejscowości tego regionu, również i z Polan wysiedlona została ludność łemkowska w latach 1945-47. Po osiedleniu się na ich miejscu nowo przybyłych chłopów (ok. 90 rodzin) cerkiew przemianowana została na kościół rzymskokatolicki. Z łemkowskich rodzin mieszanych w Polanach pozostało jedynie 10. Do interesujących w Polanach zaliczyć należy również kapliczkę przydrożną zbudowaną w 1890 r. z fundacji Mikołaja Trochanowskiego.

KONTAKT

Godziny mszy/otwarcia

Niedziele i święta: 9:30
Adres:
Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Polanach
Berest 22, 33-380 Krynica Zdrój
Kontakt:
tel. 18 47 11 776
fax. 18 47 11 776
GPS
N49 31.156 (49.519266)
E20 59.339 (20.988983)

KOŚCIÓŁ P.W. MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ - DAWNA CERKIEW GRECKOKATOLICKA P.W. ŚW.ŚW. KOSMY I DAMIANA w PIORUNCE

Parafię w Piorunce uposażył w 1640 roku biskup J. Zadzik. Obecnie istniejąca cerkiew zbudowana została w 1789 r. w typie sakralnego budownictwa zachodnio - łemkowskiego. Jest to budynek drewniany, trójdzielny, jednonawowy, konstrukcji zrębowej z wieżą o konstrukcji słupowej. Całość świątyni wieńczą trzy, charakterystyczne dla budownictwa zachodnio - łemkowskiego, baniaste kopuły. Elewacja zewnętrzna kryta gontem. Wewnątrz podobnie jak w innych świątyniach dawnego "klucza muszyńskiego" zachowany został wystrój cerkiewny. Wnętrze nakryte sklepieniami zwierciadlanymi. Ściany cerkwi pokrywa polichromia ornamentalna i figuralna wykonana prawdopodobnie około 1930 roku. Najstarszym a zarazem w całości zachowanym zabytkiem, jest rokokowy ikonostas z XVIII w. Warto również obejrzeć trzy rokokowe ołtarzyki boczne z XVII w., które zdobią między innymi XVIII- wieczne ikony przedstawiające: Matkę Boską Bolesną i Opłakiwanie. Do zabytków zaliczyć należy również ludowo-rokokowe lichtarze oraz klasycystyczny ołtarz o charakterze konfesji.
W wiosce zachowały się połemkowskie krzyże przydrożne oraz figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XIX w. Warte obejrzenia są również  nieliczne zachowane przykłady połemkowskiej zabudowy gospodarskiej.
Msza Św. w niedzielę o godz.8:30.

KONTAKT
Godziny mszy/otwarcia

Niedziela i święta: 9:30
Adres:
Cerkiew pw. św. św. Kosmy i Damiana w Piorunce
Czyrna 37, 33-380 Czyrna
Kontakt:
tel. 18 47 41 610
strona internetowa
http://www.diecezja.tarnow.pl

GPS
N49 29.521 (49.492016)
E20 59.741 (20.995683)

GRECKOKATOLICKA P.W. ŚW. PARASCEWY w Czyrnej

Pierwszą parafię w Czyrnej uposażył w 1569 r. król Zygmunt August. W 1641 r. biskup krakowski J. Zadzik dokonuje włączenia Czyrnej do parafii w Brunarach. Obecnie istniejąca świątynia zbudowana została w 1892 r. w typie zachodnio-łemkowskiego budownictwa sakralnego. Jest to budynek trójdzielny, jednonawowy, z wieżą konstrukcji słupowej. Cały budynek jest konstrukcji zrębowej zbudowany z drewna, szalowany. Prezbiterium zamknięte trójbocznie z niewielką zakrystią przechodzi w kwadratową nawę i babiniec. Wieża z pochyłymi ścianami i nadwieszoną izbicą. Dach nad prezbiterium siodłowy, ponad nawą kopuła zakończona wieżyczką z latarnią i baniastym hełmem, analogicznym jak nad prezbiterium i wieżą.
Wewnątrz pozorne sklepienie kolebkowe. Wnętrze utrzymane częściowo w tradycji cerkiewnej. Z zabytków zachowały się dwa ołtarze boczne barokowo-klasycystyczne z XVIII/XIX w. oraz obrazy utrzymane w tradycji cerkiewnej przedstawiające Matkę Boską i Chrystusa Ukrzyżowanego (XVIII/XIX w.). Ikonostas wykonano w okresie remontu budynku około 1933 r. Po wysiedleniu ludności łemkowskiej cerkiew przemianowano na kościół rzymskokatolicki w 1951 r. Niezwykłej malowniczości obiektowi temu dodaje wymurowana z kamienia w stylu arkadowym dzwonnica z przełomu XIX/XX w.
Do ciekawych zaliczyć należy również znajdującą się nad Czyrnianką, kapliczkę kamienną zbudowaną w XIX w. Wewnątrz elementy dawnego ikonostasu z XVIII w. oraz obrazki ludowe. Malowniczo prezentują się również dwie XVIII - wieczne kapliczki, jedna z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz druga z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego w pięknej drewnianej barokowej ramie.
W wiosce zachowało się również około 10-ciu krzyży z przeł. XIX/XX w. oraz stare łemkowskie zabudowania mieszkalno- gospodarskie.

KONTAKT
Godziny mszy/otwarcia

Dni powszednie: 7:00, 17:00

Niedziela i święta: 8:00, 11:00
Adres:
Cerkiew greckokatolicka św. Paraskewi w Czyrnej
Czyrna 37, 33-380 Czyrna
Kontakt:
tel. 18 47 41 610
strona internetowa
http://www.diecezja.tarnow.pl
GPS
N49 28.965 (49.482750)
E21 01.255 (21.020916)

KOŚCIÓŁ P.W. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ - DAWNA CERKIEW GREKO-KATOLICKA P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W MOCHNACZCE NIŻNEJ

Pierwszą parafię w Mochnaczce uposażył biskup M. Szyszkowski w 1626 r. Cerkiew, którą możemy podziwiać do dziś zbudowana została w 1846 roku w typie budownictwa zachodnio-łemkowskiego. Jest to budynek drewniany, trójdzielny, jednonawowy z nawą podzieloną ikonostasem. Prezbiterium zamknięte trójbocznie z wydzieloną zakrystią. Budynek konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej zwężającą się ku górze z nadwieszoną izbicą. Dach namiotowy kryty blachą. Całość wieńczą trzy baniaste wieżyczki ze ślepymi latarniami. Budynek szalowany. Wewnątrz stropy, częściowo ze skośnymi odcinkami bocznymi. Również i w tym obiekcie zachowany został wystrój cerkiewny. Najstarszym, a zarazem w całości zachowanym zabytkiem jest ikonostas barokowo- klasycystyczny z XVII/XVIII w. i XIX w. (dolne partie), o który oparty jest ołtarz główny wykonany przez Józefa Kanię w 1956 r. W cerkwi warto również obejrzeć cztery ołtarze boczne, z których dwa rokokowe ozdobione są obrazami z XVIII w. przedstawiającymi Narodzenie NMP i Zwiastowanie. Warto również obejrzeć dwa ołtarze znajdujące się w prezbiterium za ikonostasem. W jednym z barokowych ołtarzy z XVII w. znajduje się ikona (XVII w.) Matki Boskiej Pokrownej z przedstawicielami różnych warstw społecznych, natomiast w drugim ołtarzu ikona Pantokratora z wizerunkiem Ostatniej Wieczerzy w predelli. Również z okresu baroku pochodzi ambona z XIX w. Cerkiew została poddana gruntownemu remontowi w 1929 r. Po wysiedleniu ludności łemkowskiej w latach 1945-47 do ZSSR i na ziemie zachodnie, cerkiew została przemianowana na kościół rzymskokatolicki. W okresie powojennym wykonana została polichromia figuralna i ornamentalna przez Czesława Lenczowskiego i Stanisława Kruczka, dokonano również remontu w 1960-64 r.
W obrębie cerkwi znajduje się łemkowski cmentarz z nagrobkami z XIX i XX w. Teren cerkwi i cmentarza obrośnięty jest starodrzewem zaliczanym do pomników przyrody (jawor, 2 modrzewie, 3 jesiony).

KONTAKT

Godziny mszy/otwarcia

Dni powszednie: 7:00, 16:00 (środa, piątek)

Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 16:00
Adres:
Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Mochnaczce Niżnej
Mochnaczka Niżna 45, 33-383 Tylicz
Kontakt:
tel. 18 47 61 825
strona internetowa
http://www.sadeczanin.info/inf...
GPS
N49 26.305 (49.438416)
E21 00.625 (21.010416

KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI P.W. ŚW.JANA EWANGELISTY - DAWNA CERKIEW GRECKOKATOLICKA w MUSZYNCE

Pierwszą parafię rzymskokatolicką uposażył w 1356 r. Kazimierz Wielki. Po raz drugi jako parafa grekockatolicka zostaje uposażona przez biskupa J. Zadzika w 1659 r. Ponownie przemianowana zostaje na kościół  rzymskokatolicki w 1951 roku.
Cerkiew zbudowana została w 1689 roku, częściowo odnowiona w XVIII w. Szczególnej malowniczości obiektowi temu przydaje drewniana brama usytuowana w ogrodzeniu kamiennym, zadaszonym gontem oraz piękne stare lipy otaczające budynek. Cerkiew zbudowana została w stylu zachodniołemkowskim. Jest to budynek drewniany, konstrukcji zrębowej, trójdzielny, jednonawowy. Małe prezbiterium z boku posiada zakrystię. Nawa główna ma kształt prostokąta. W części frontowej babiniec z nadbudowaną wieżą konstrukcji słupowej. Dachy nad nawą i prezbiterium łamane. Nad babińcem siodełkowe, zwieńczone baniastą wieżyczką ze ślepą latarnią, analogiczną jak nad nawą i prezbiterium. Wewnątrz pozorne sklepienia zwierciadlane.
Wyposażenie wnętrza cerkiewne. Warto zwrócić uwagę na polichromię ornamentalną z przeł. XIX/XX w., oraz kompletny ikonostas barokowy z XVIII w. Do unikatów zaliczyć należy również dwa ołtarze boczne złączone z ikonostasem, z których lewy rokokowy z rzeźbami Św. Św. Piotra i Pawła przedstawia postać Św. Barbary. Ikonę tę przewieziono do cerkwi prawdopodobnie z ołtarza polowego konfederatów barskich w XVIII w. Drugi ołtarz barokowy z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Sceną Zwiastowania w predelli pochodzi z XVIII w. W cerkwi warto również zwrócić uwagę na piękne ikony: Partiarchy z XVII/XVIII w., Ukrzyżowania (bogato zdobione snycerką), Matki Boskiej z Dzieciątkiem z II połowy XVIII w. (umieszczony w feretronie rokokowym), Św. Jana Ewangelisty i Św. Anny Nauczającej Maryję (umieszczona w feretronie ludowo – barokowym z XVIII w.).
Z innych elementów wystroju cerkwi do ciekawych zaliczyć należy również: ambonę barokową za malowanymi postaciami na parapecie (około XVIII w.), późnobarokowe retambulum dawnego ołtarza z XVIII w. oraz dwa lichtarze z XVIII w.
Msza święta w niedziele o godz. 10:00.

KONTAKT

Godziny mszy/otwarcia

Niedziela: 10:00

Pozostałe dni: 16:30 (I piątki, I czwartki; maj i październik)
Adres:
Cerkiew pw. św. Jana Ewangelisty w Muszynce
Rynek 15, 33-383 Tylicz
Kontakt:
tel. 18 47 11 310
strona internetowa
http://www.parafiatylicz.pl/
GPS
N49 22.946 (49.382433)
E21 04.341 (21.072350)

KOŚCIÓŁ P.W. Św. Św. Kosmy i Damiana DAWNA CERKIEW GRECKOKATOLICKA POD TYM SAMYM WEZWANIEM w TYLICZU

Parafię greckokatolicką zezwala założyć w Tyliczu biskup Tylicki w XVIII w. pod warunkiem, że "Rusini" (Łemkowie) będą żyli w posłuszeństwie dla kościoła rzymsko-katolickiego. Świątynię tę zbudowano w latach 1738-1744 w typie sakralnego budownictwa zachodniołemkowskiego. Jest to budynek trójdzielny, jednonawowy z więżą konstrukcji słupowej podbitą gontem. Obiekt w całości jest drewniany, konstrukcji zrębowej. Pomiędzy węższym prezbiterium a nawą, usytuowane są dwie boczne kwadratowe kapliczki. W przedzie cerkwi babiniec, ponad którym usytuowana jest wieża z nadwieszoną izbicą. Cerkiew wieńczą trzy wieżyczki z baniastymi hełmami.
Wewnątrz nad nawą i prezbiterium znajdują się pozorne sklepienia zwierciadlane, w pozostałych pomieszczeniach są stropy. Całość wyposażenia wnętrza jest cerkiewne. Najstarszym, a zarazem najpiękniejszym elementem jest ikonostas późnobarokowy z elementami współczesnymi. Na uwagę zasługują również dwa XVIII - wieczne ołtarze: główny (w prezbiterium) z ikoną Matki Boskiej z Dzieciątkiem w drewnianej sukience oraz boczny rokokowy z obrazem Św. Barbary, który według miejscowych legend pochodzi z obozu konfederatów barskich. Z XIX-wiecznego wyposażenia cerkwi do cennych zaliczyć należy również: pająk kryształowy, krucyfiks, pacyfikał oraz dwa świeczniki. Ciekawostką cerkwi w Tyliczu jest XVIII-wieczna barokowa ambona połączona z konfesjonałam, który zdobią malowidła w typie bizantyjskim. Całość wnętrza tworzy wykonana podczas remontu obiektu w 1938 r. polichromia ornamentalno - figuralna, którą wykonano dla uczczenia jubileuszu 950-lecia Chrztu Rusi.
Dodatkowej malowniczości dodaje cerkwi: dzwonnica kamienna zwieńczona typowymi dla zachodniołemkowskiego budownictwa, baniastymi wieżyczkami. Na obiekcie tym zawieszony jest XVIII-wieczny dzwon. Teren przycerkiewny oraz pobliski cmentarz zdobią piękne lipy zaliczane do pomników przyrody.

KONTAKT

Godziny mszy/otwarcia

Cerkiew otwarta latem.
01.05-30.09.2016 r.
Adres:
Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana w Tyliczu
Rynek 15, 33-383 Tylicz
Kontakt:
tel. 18 47 11 310
strona internetowa
http://www.parafiatylicz.pl/
GPS
N49 23.718 (49.395300)
E21 01.678 (21.027966)

KOŚCIÓŁ  PARAFIALNY  P.W.  NAJŚWIĘTSZEGO  SERCA  JEZUSOWEGO - DAWNA CERKIEW  P.W.  OPIEKI  NAJŚWIĘTYSZEJ  MARII  PANNY (KRYNICA UL. SŁOTWIŃSKA 50)

Świątynia została zbudowana w latach 1887-1888 w miejscu spalonej w 1796 r. cerkwi. Trójdzielna, jednonawowa, wnętrze nakryte stropami płaskimi. Jest to budynek drewniany, konstrukcji zrębowej z kwadratową wieżą konstrukcji słupowej, która częściowo łączy się z babińcem. Kwadratową nawę główną wieńczy zamknięte trójboczne prezbiterium z przylegającą do niej zakrystią. Budynek nakryty dachem w części prezbiterium wielospadowym przechodzącym w części nawy i wieży w namiotowy. Budynek wieńczą trzy baniaste kopuły ze ślepymi latarniami. Dach kryty blachą.
Cerkiew przemianowana została na kościół rzymskokatolicki w latach pięćdziesiątych. Wewnątrz wyposażenie pochodzi głównie z Kościoła Zdrojowego w  Krynicy. Na specjalną uwagę zasługuje neorenesansowy ołtarz główny projektu Jana Zawiejskiego wykonany w 1890 roku przez Romualda Łapczyńskiego z obrazem pędzla Władysława Rossowskiego oraz dwa ołtarze boczne wykonane przez Karola Mally'ego w 1898 r. z obrazami Serca Jezusowego i św. Józefa namalowanymi przez Adama Szuppe. Z wyposażenia cerkiewnego zachowało się jedynie barokowe (XVIII w.) tabernakulum z rzeźbionym tronem i wizerunkiem Chrystusa przy słupie oraz barokowo-klasycystyczny lichtarz z XIX w.
Świątynia otoczona jest murem kamiennym zwieńczonym gontem.

KONTAKT

Godziny mszy/otwarcia

Dni powszednie: 7:00 lub 18:00 (17:00)

Niedziele i święta: 8:30, 11:00, 17:00
Adres:
Cerkiew pw. Opieki Najświętszej Marii Panny w Krynicy Słotwinach
ul. Słotwińska 50, 33-380 Krynica Zdrój
Kontakt:
tel. 18 47 13 427
fax. 18 47 13 427
strona internetowa
http://www.diecezja.tarnow.pl

GPS
N49 26.120 (49.435333)
E20 56.237 (20.937283)


CERKIEW PARAFIALNA BIZANTYJSKO-UKRAIŃSKA GRECKOKATOLICKA P.W. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA I RZYMSKOKATOLICKA P.W. OBJAWIENIA PAŃSKIEGO W KRYNICY DOLNEJ UL. KRASZEWSKIEGO 177

Parafię greckokatolicką erygował w 1651 r bp. A. Trzebicki, wcześniej powinności duszpasterskie dla ludności wołoskiej z Krynicy i Powroźnika sprawował jeden ksiądz. Cerkiew zaczęto budować dopiero w 1615 r. Świątynia, którą możemy podziwiać do dziś, zbudowana została w latach 1872-1875 r. Poświęcona została jednak dopiero w 1884 r. Budynek zbudowany został w tradycji cerkiewnej, murowany z cegły i kamienia, częściowo otynkowany. Cerkiew jest jednonawowa z transeptem, którą wieńczy węższe prezbiterium z przylegającą do niego zakrystią. Budynek wieńczy dach sidłowy z siedmioma baniastymi wieżyczkami ze ślepymi latarniami. Frontowa wieża nakryta jest baniastym hełmem z latarnią otoczoną z dwóch stron dwoma mniejszymi przybudówkami zwieńczonymi podobnie jak wieża główna. Całość dachu kryta jest blachą.
Wewnątrz sklepienia kolebkowe i hemisferyczne. Wnętrze zdobi polichromia figuralna, częściowo odnowiona w 1999 roku. Z zabytków cerkiewnych zachowały się cztery ołtarze boczne z XIX w. z obrazami przedstawiającymi miedzy innymi: NMP Niepokalanego Poczęcia, Chrystusa wręczającego klucze św. Piotrowi oraz Chrzest Chrystusa, św. Piotra i św. Pawła.
Od 1951 r. cerkiew przemianowano na kościół rzymskokatolicki p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. W latach 1959-62 został on gruntownie odnowiony. W trakcie prac remontowych wykonana została polichromia autorstwa Kazimierza Morwy oraz ołtarz główny wykonany przez Bolesława Cieślę. Ponowne przemianowanie nastąpiło w 1998 roku. Społeczność łemkowska w 1999 r. ufundowała nowy ikonostas.
Przed cerkwią stoi murowana arkadowa dzwonnica zwieńczona baniastymi kopułkami.
Msze greckokatolickie w niedzielę o godz.10:30.
Msze rzymskokatolickie w niedzielę: 7:30, 9:00, 12:15, 15:00, 19:00. 

CERKIEW  PRAWOSŁAWNA  P.W.  ŚW.  RÓWNEGO  APOSTOŁOM  KSIĘCIA WŁODZIMIERZA w Krynicy-Zdroju

Świątynia znajduje się przy ul. Cmentarnej 3. Konsekracji cerkwi dokonał metropolita Bazyli wspólnie z innymi biskupami polskiej autokefalicznej cerkwi prawosławnej we wrześniu 1996 r.
Zbudowana została w latach 1983-1996 z cegły w tradycji budownictwa cerkiewnego. Wewnątrz ikonostas oraz kilka ikon. W przedsionku zabytkowy obraz ze sceną Sądu nad Chrystusem oraz wycięta z desek scena "Ukrzyżowania" pochodząca prawdopodobnie ze zwieńczenia ikonostasu. Przed cerkwią mała dzwonnica drewniana z pięcioma dzwonami.
Msze prawosławne odbywają się w: sobotę o godz. 17:00 a w niedzielę o godz. 10:00.