Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 12.2024 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 14.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029), oraz Uchwały nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 153/2 o pow. 0,0139 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00024580/1, położoną w obrębie 0008 Tylicz, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ
Działając na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344) Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza, że z zasobu nieruchomości Gminy Krynicy-Zdrój, przeznaczona została do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niżej wymieniana nieruchomość gruntowa.
Działka ewid. nr 153/2 o pow. 0,0139 ha
Nr księgi wieczystej: NS1M/00024580/1
Obręb: 0008 Tylicz
Wartość nieruchomości: 10.900,00 zł.
Działka ewid. nr 153/2 położona jest w miejscowości Tylicz. Działka niezabudowana, posiada kształt trójkąta, leży w terenie o zmiennej konfiguracji. Działka bezpośrednio przylega do działki ewid. nr 191/2. Działka w większej części stanowi skarpę. Działki nr 191/2 i 153/2 stanowią zagospodarowaną całość gospodarczą i funkcjonalną. Na działce rosną drzewa ozdobne.
Działka nie jest objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada na dzień 25 czerwca 2024 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona do sprzedaży. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju na okres 21 dni tj. od dnia 14.05.2024 r. do 04.06.2024 r.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, tel. 18 4725543.