Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 10.2024 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 14.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029), oraz Uchwały nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 74/2 o pow. 0,0452 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00014743/9, położoną w obrębie 0006 Polany, Gmina Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ
Działając na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344) Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza, że z zasobu nieruchomości Gminy Krynicy-Zdrój, przeznaczona została do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niżej wymieniana nieruchomość gruntowa.
Działka ewid. nr 74/2 o pow. 0,0452 ha
Nr księgi wieczystej: NS1M/00014743/9
Obręb: 0006 Polany
Wartość nieruchomości: 42.650,00 zł.
Działka ewid. nr 74/2 położona jest w miejscowości Polany. Działka niezabudowana, posiada kształt nieregularnego czworoboku, położona w terenie o niewielkim nachyleniu. Działka stanowi teren bezpośrednio przylegający do działki ewid. nr 90/2. Działka stanowi zagospodarowany teren zielony jako ogród przydomowy. Na działce znajdują się nasadzenia drzewek ozdobnych oraz ogrodzenie.
Działka nie jest objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada na dzień 25 czerwca 2024 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona do sprzedaży. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju na okres 21 dni tj. od dnia 14.05.2024 r. do 04.06.2024 r.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, tel. 18 4725543.