Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1397.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40, 572, 1463), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 poz. 344, 1113, 1463, 1506), oraz Uchwały nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 2459/6 o pow. 0,0046 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00014047/0, oraz działkę ewid. nr 35 o pow. 0,0022 ha obj. księgą wieczystą nr NS1M/00024198/6, położone w obrębie 0001 Krynica Zdrój, będące własnością Gminy Krynica-Zdrój.
§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji i Mienia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ
Działając na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344) Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza, że z zasobu nieruchomości Gminy Krynicy-Zdrój, przeznaczone zostały do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niżej wymieniane nieruchomości gruntowe.
Działka ewid. nr 2459/6
Pow. nieruchomości 0,0046 ha
Nr księgi wieczystej: NS1M/00014047/0
Działka ewid. nr 35
Pow. nieruchomości 0,0022 ha
Nr księgi wieczystej: NS1M/00024198/6
Obręb: 0001 Krynica Zdrój
Wartość nieruchomości: 34.000,00 zł.
Nieruchomość położona jest w miejscowości Krynica-Zdrój. Działka nr 35 stanowi niewielki fragment zbliżony do trójkąta przylegający przyprostokątną do granicy dz. nr 29.
Działka nr 2459/6 przylega do działki nr 29 od południowej granicy. Kształt działki zbliżony do trapezu. Dostęp do infrastruktury działek pełny. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej oraz Park Słotwiński i Hala Lodowa.
Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krynica-Zdrój. Działka nr 35 leży w terenach mieszkaniowych - symbol terenu: 3.MN.16, działka nr 2459/6 leży w terenach komunikacji – symbol terenu 3.KX.6.
Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada na dzień 1 lutego 2024 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w trybie bezprzetargowym. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju na okres 21 dni tj. od dnia 21.12.2023 r. do 11.01.2024 r.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, tel. 18 4725543.