Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1385.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 06 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy

Treść

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688, ), art. 11, art. 13 ust 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029), uchwały Nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz. Woj. Małop. z dnia 25 października 2013 r. poz. 6180), uchwały Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Krynicy-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 1 lutego 2019 r. poz. 954), uchwały Nr XL.315.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 września 2021 r. zmieniającej uchwałę Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Krynicy-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 7 października 2021 r. poz. 5574)
zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomość lokalową stanowiącą lokal nr 2 położony w budynku przy ul. Źródlanej 37 w Krynicy-Zdroju, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie ogłoszona w prasie o zasięgu lokalnym.

§ 3. Udziela się zgody na zastosowanie 50% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Źródlanej 37 w Krynicy-Zdroju.

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1385.2023
Burmistrza Krynicy-Zdroju
z dnia 06 grudnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną
do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy.

WYKAZ
Nr działki: 967
Powierzchnia działki: 0.0347 ha (347 m²)
Nr księgi wieczystej nieruchomości gruntowej: NS1M/00009628/9

Położenie nieruchomości: obręb ewidencyjny Krynica-Wieś, gmina Krynica-Zdrój,
ul. Źródlana 37.

Opis nieruchomości i cel umowy:
Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 41,60 m², składający się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki wraz z powierzchnią przynależną do lokalu - loggia 1,30 m².
Lokal usytuowany na parterze budynku dwuklatkowego wielorodzinnego przy
ul. Źródlanej 37 w Krynicy-Zdroju (budynek oddany do użytkowania w 1965 roku). Lokal wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, domofonową,
centralne ogrzewanie i wentylację grawitacyjną. Centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych z osiedlowej kotłowni gazowej zlokalizowanej na poziomie piwnic. Ciepła woda użytkowa uzyskiwana z term gazowych w każdym z lokali mieszkalnych. Budynek podłączony do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji i gazowej.
Stan techniczny lokalu: bardzo dobry.
Do lokalu Nr 2 należy udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowią niewydzielone części wspólne budynku i grunt, wynoszący 3,90%, tj. 390/10 000 części.

Wartość lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej: – 254.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100)

Termin wnoszenia opłat i wysokość opłat-zostaną określone w protokole ustaleń warunków sprzedaży nieruchomości.
Ustala się termin do składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1792, 1906, 2029) na dzień 23 stycznia 2024 r.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju oraz na stronie internetowej tut. Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie ogłoszona w prasie o zasięgu lokalnym.