Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1287.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Treść

ZARZĄDZENIE NR 1287.2023

BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU

z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40, 572, 1463), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 poz. 344, 1113, 1463, 1506), oraz Uchwały nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 1637/1 o pow. 0,0054 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00027699/9, położoną w obrębie 0001 Krynica Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia  powierza się Wydziałowi Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WYKAZ

 

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344) Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza, że z zasobu nieruchomości Gminy Krynicy-Zdrój, przeznaczona została do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niżej wymieniana nieruchomość gruntowa.

Działka ewid. nr 1637/1

Obręb: 0001 Krynica-Zdrój

Pow. nieruchomości 0,0054 ha

Nr księgi wieczystej: NS1M/00027699/9

Cena nieruchomości: 28 000,00 zł.

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Krynica-Zdrój. Działka posiada kształt zbliżony do trójkąta, położona pomiędzy działka nr 1638, a ul. Leśną. Na działce posadowiony jest częściowo budynek garażowy murowany oraz mur oporowy i schody.

Działka objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, leży częściowo w terenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol terenu 1.MN.4 oraz w terenach komunikacji – symbol terenu 1.KDD.3.

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada na dzień 19 października 2023 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w trybie bezprzetargowym. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju na okres 21 dni tj. od dnia 7 września 2023 r. do 28 września 2023 r.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, tel. 18 4725543.