Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1215.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE NR 1215.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt.9, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 poz. 344), oraz Uchwały nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę ewid. nr 142/2 o pow. 0,1009 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00018834/2, położoną w obrębie 0008 Tylicz, gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji i Mienia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WYKAZ
Działając na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 9 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344) Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza, że z zasobu nieruchomości Gminy Krynicy-Zdrój, przeznaczona została do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niżej wymieniana nieruchomość gruntowa.
Nr działki: 142/2
Obręb: 0008 Tylicz
Pow. nieruchomości 0,1009 ha
Nr księgi wieczystej: NS1M/00018834/2
Cena nieruchomości: 21 000,00 zł.
Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Tylicz, gm. Krynica-Zdrój. Działka położona na terenie pochyłym w kierunku zachodnim, częściowo stanowi stromą skarpę, teren zakrzaczony. Działka posiada dostęp do drogi krajowej nr 75. Najbliższe otoczenie stanowią grunty rolne i leśne. Nieruchomość jest niezabudowana o kształcie nieregularnym. Przez działkę przebiega linia energetyczna i sieć gazowa. Działka obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym, w niewielkiej części działki przebiega służebność gruntowa.
Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada na dzień 11 lipca 2023 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w trybie bezprzetargowym. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju na okres 21 dni tj. od dnia 30 maja 2023 r. do 20 czerwca 2023r.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, tel. 18 4725543.