Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1180.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do zamiany nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 1180.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do zamiany nieruchomości

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40) oraz art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 3 i art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 poz. 344) oraz Uchwały nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do zamiany nieruchomość stanowiącą własność Gminy Krynica-Zdrój, obejmującą działkę ewid. nr 273/14 o pow. 3,1216 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00014008/5, położoną w obrębie 0005 Muszynka, gm. Krynica-Zdrój, wraz z ustanowieniem służebności gruntowej przejazdu i przechodu po działce ewid. nr 273/13 pasem oznaczonym linią przerywaną koloru czerwonego, biegnącym przez punkty A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P na mapie sporządzonej przez geodetę uprawnionego Pana Andrzeja Machowskiego, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników działki ewid. nr 273/14, w zamian za nieruchomości będące własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe Nadleśnictwa Piwniczna, obejmujące działki ewid. nr 273/12 o pow. 0,2877 ha i nr 294/6 o pow. 1,9894 ha, położone w obrębie 0005 Muszynka, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00027524/2. Nieruchomości zostaną wykorzystane na realizację zadań własnych. 
§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl. 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji i Mienia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WYKAZ
Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344) Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza, że z zasobu nieruchomości Gminy Krynica-Zdrój przeznaczona została do zamiany niżej wymieniona działka gruntowa, stanowiąca własność Gminy Krynica-Zdrój. Zamiana dokonana będzie pomiędzy Gminą Krynica-Zdrój, a Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piwniczna.
Nr działki: 273/14
Pow. nieruchomości 3,1216 ha
Nr księgi wieczystej: NS1M/00014008/5
Cena nieruchomości: 290 000,00 zł.
Nieruchomość położona jest w miejscowości Muszynka, gmina Krynica-Zdrój. Działka ew. nr 273/14 jest niezabudowana, porośnięta lasem górskim – jodłowym. Działka posiada granice częściowo regularne, teren o nachyleniu północnym. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się zwarte kompleksy leśne. Dostęp do przedmiotowej działki po proponowanej służebności przejazdu i przechodu po działce ewid. nr 273/13, która łączy się z drogami leśnymi i polnymi z drogą krajową nr 75. Przedmiotowy teren nie jest uzbrojony i nie znajduje się w zasięgu żadnego z urządzeń infrastruktury technicznej. Działki nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Do zbywanej działki o nr 273/14 zostanie ustanowiona służebność gruntowa przejazdu i przechodu po działce ew. nr 273/13
Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344)  osobom, którym przysługuje pierwszeństwo ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada na dzień 8 maja 2023 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie zbyta jako zamienna. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju na okres 21 dni tj. od dnia 27.03.2023 r. do 17.04.2023 r.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, tel. 18 4725543