Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1169.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie art. 231 § 1 KC

ZARZĄDZENIE NR 1169.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie art. 231 § 1 KC

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40), art. 34 ust. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 poz. 344), art. 231 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2022 poz. 1360) oraz Uchwały nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży działkę ewid. nr 132/5 o pow. 0,4900 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00018834/2, położoną w obrębie Tylicz, gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WYKAZ
Działając na podstawie art. 231 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz art. 34 pkt 1 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344) Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza, że z zasobu nieruchomości Gminy Krynicy-Zdrój, przeznaczona została do sprzedaży niżej wymieniana nieruchomość gruntowa.
Nr działki: 132/5
Pow. nieruchomości 0,4900 ha
Nr księgi wieczystej: NS1M/00018834/2
Cena nieruchomości: 98 580,00 zł.
Działka nr 132/5 położona jest w miejscowości Tylicz, gm. Krynica-Zdrój. Działka położona jest w terenie o zróżnicowanym nachyleniu w kierunku zachodnim. Otoczona jest granicami nieregularnymi. Odległość od centrum Tylicza ok. 1,8 km. W sąsiedztwie znajdują się tereny z pojedynczą zabudową zagrodową i jednorodzinną, w otoczeniu terenów rolnych. Wzdłuż granicy południowej znajduje się ciek wodny. Działka uzbrojona w energię elektryczną i kanalizację sanitarną. W górnej graniczy działki przebiega linia elektroenergetyczna. Działka w części siedliskowej zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o konstrukcji drewnianej wzniesiony w roku 1939 wraz z zabudową gospodarską.
Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada na dzień 19 kwietnia 2023 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju na okres 21 dni tj. od dnia 8 marca 2023 r. do 29 marca 2023 r.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, tel. 18 4725543.