Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 1144.2023 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz jej użytkownika wieczystego

ZARZĄDZENIE Nr 1144.2023 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz jej użytkownika wieczystego

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 140), art. 32 ust. 1, art. 35, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2185, Dz.U. z 2022 r. poz. 1846, Dz.U. z 2021 r. poz. 815), Uchwały Nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej Krynica-Zdrój z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę ew. nr 2039/4 o powierzchni 0,0067 ha obj. Kw. Nr NS1M/00022107/8, położoną w Krynicy-Zdroju obręb Krynica Zdrój na rzecz jej użytkownika wieczystego, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WYKAZ

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2185, Dz.U. z 2022 r. poz. 1846, Dz.U. z 2021 r. poz. 815) Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza, że z zasobu nieruchomości Gminy Krynicy-Zdrój, przeznaczona została do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niżej wymieniona nieruchomość gruntowa.

Nr działki: 2039/4

Powierzchnia: 0,0067 ha

Nr księgi wieczystej: NS1M/00022107/8

Opis nieruchomości: Dziaka ewidencyjna nr 2039/4 położona jest w centralnej części miasta (w części o znaczeniu administracyjno-handlowym), w drugiej linii zabudowy licząc od ulicy Kraszewskiego. Działka stanowi teren płaski, ograniczony od strony zachodniej i południowej murkami oporowymi. Działka posiada granice częściowo regularne, zbliżone w kształcie do trójkąta. Dostęp do infrastruktury technicznej dla przedmiotowego terenu pełny. Na działce 2039/4 posadowione jest utwardzenie betonowe. Przez działkę przebiega kolektor kanalizacyjny. Do działki brak formalnie dojazdu.

Przeznaczenie: Działka objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (obszar 2 – Centrum) ) zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII.191.2012 Rady Miejskiej w Krynicy - Zdroju z dnia 7 listopada 2012 roku (Dz. Urz. Woj. poz. 7075 z 11 grudnia 2012 roku) w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XLVII.272.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 października 2013r. (Dz. Urz. Woj. poz. 6181 z 25 października 2013 roku). zgodnie z którym leży w terenach zabudowy usługowej oznaczonym symbolem – 2.U/M.2.
Sprzedaż działki w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Cena gruntu: 7 419,00 złotych

Termin wnoszenia opłat: podane zostaną w protokole ustaleń warunków sprzedaży nieruchomości.

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2185, Dz.U. z 2022 r. poz. 1846, Dz.U. z 2021 r. poz. 815), osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada na dzień 14 marzec 2023 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w trybie bezprzetargowym. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju na okres 21 dni tj. od dnia 2 lutego 2023 r. do 23 lutego 2023 r. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, tel. 18 4725532.