Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 1042.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 14 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 1042.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU  z dnia 14 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną  do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy.

Treść

ZARZĄDZENIE NR 1042.2022


BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU 
z dnia 14 października 2022 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną 
do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy.
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 11, 
art. 13 ust 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899, z 2022 r. poz.1846), uchwały 
Nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz. Woj. Małop. z dnia 
25 października 2013 r. poz. 6180), uchwały Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Krynicy-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 1 lutego 2019 r. 
poz. 954), uchwały Nr XL.315.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia  29 września 2021 r. zmieniającej uchwałę Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 
23 stycznia 2019 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Krynicy-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 7 października 2021 r. poz. 5574)
zarządzam,  co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy,  nieruchomość lokalową stanowiącą lokal nr 10 położony w budynku przy 
ul. Kraszewskiego 173 w Krynicy-Zdroju, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik 
do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie ogłoszona w prasie o zasięgu lokalnym.
§ 3. Udziela się zgody na zastosowanie 40% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 10 położony w budynku przy ul. Kraszewskiego 173
w Krynicy-Zdroju.
§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 1042.2022
Burmistrza Krynicy-Zdroju 
z dnia 14 października 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną 
do sprzedaży  na rzecz dotychczasowego najemcy.


WYKAZ
Nr działki: 1381
Powierzchnia działki: 0.10 ha (1049 m²)
Nr księgi wieczystej nieruchomości gruntowej: NS1M/00016663/8

Położenie nieruchomości: jednostka ewidencyjna Krynica-Zdrój – miasto; obręb ewidencyjny Krynica-Wieś, Gmina Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 173.

Opis nieruchomości i cel umowy:
Lokal mieszkalny nr 10 o pow. użytkowej 44,74 m², składający się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki wraz z powierzchnią przynależną do lokalu -piwnica 8,00 m². 
Lokal usytuowany na parterze budynku trzyklatkowego wielorodzinnego przy 
ul. Kraszewskiego 173 w Krynicy-Zdroju (budynek oddany do użytkowania w 1990 roku). Lokal wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, domofonową 
i centralne ogrzewanie. Centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych z wewnętrznej wspólnej kotłowni gazowej. Ciepła woda użytkowa uzyskiwana z term gazowych w każdym 
z lokali mieszkalnych. Budynek podłączony do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji i gazowej. 
Stan techniczny lokalu: zadawalający. 
Do lokalu Nr 10 należy udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowią niewydzielone części wspólne budynku i grunt, wynoszący 37/1000 części.

Wartość lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej: – 235 300,00 zł  (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych 00/100)

Termin  wnoszenia  opłat i wysokość opłat-zostaną określone w protokole ustaleń warunków sprzedaży nieruchomości.
Ustala się termin do składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846) 
na dzień 28 listopada  2022 r.
Zgodnie z  art. 35  ust. 1  ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce  nieruchomościami 
(Dz. U. z 2021r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846) wykaz  podany  zostaje do publicznej wiadomości na okres 21dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju oraz na stronie internetowej tut. Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie ogłoszona w prasie o zasięgu lokalnym.