Przejdź do stopki

ZARZĄDZENE NR 996.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy

Treść

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 poz.559), art. 11, art. 13 ust 1, art. 34 ust. 1 pkt 3,
art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021
poz. 1899), uchwały Nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia
3 października 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż
3 lata (Dz.Urz. Woj. Małop. z dnia 25 października 2013 r. poz. 6180), uchwały
Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy
Krynicy-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 1 lutego 2019 r. poz. 954), uchwały
Nr XL.315.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 września 2021 r. zmieniającej
uchwałę Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego
Gminy Krynicy-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 7 października 2021 r. poz. 5574)
zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomość lokalową stanowiącą lokal nr 18 położony w budynku przy
ul. Źródlanej 18 w Krynicy-Zdroju, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.

§ 3. Udziela się zgody na zastosowanie 50% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 18 położony w budynku przy ul. Źródlanej 18
w Krynicy-Zdroju.

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Nr 996.2022
Burmistrza Krynicy-Zdroju
z dnia 20 lipca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną
do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy.

WYKAZ
Nr działki: 951
Powierzchnia działki: 0,0327 ha
Nr księgi wieczystej: NS1M/00009962/2

Położenie nieruchomości: jednostka ewidencyjna Krynica-Zdrój – miasto,
obręb ewidencyjny Krynica-Wieś, Gmina Krynica-Zdrój, ul. Źródlana 18.

Opis nieruchomości i cel umowy:
Lokal mieszkalny nr 18 o pow. użytkowej 41,57m², składający się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i loggi 1/2. Lokal usytuowany na I piętrze budynku dwuklatkowego wielorodzinnego przy ul. Źródlanej 18 w Krynicy-Zdroju (budynek oddany
do użytku w 1967 r.). Lokal wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, domofonową, centralne ogrzewanie i wentylację grawitacyjną. Centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych ze wspólnej kotłowni gazowej, zlokalizowanej w budynku. Ciepła woda użytkowa z term gazowych w każdym z lokali mieszkalnych. Budynek podłączony do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji i gazowej.
Stan techniczny lokalu: średni – instalacje oraz główne elementy konstrukcyjne z okresu budowy budynku, widoczne pęknięcia ścian. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu generalnego.
Do lokalu Nr 18 należy udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowią niewydzielone części wspólne budynku i grunt, wynoszący 39/1000 części.

Wartość lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej: – 167 600,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych 00/100)

Termin wnoszenia opłat i wysokość opłat-zostaną określone w protokole ustaleń warunków sprzedaży nieruchomości.
Ustala się termin do składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 1899) na dzień 01 września 2022 r.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. 2021 poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21dni
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju oraz na stronie internetowej tut. Urzędu.