Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 881.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1899), oraz Uchwały nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 844/2 o pow. 0,0298 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00019601/7, położoną w obrębie Tylicz gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.
§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl.
§ 3. Uchyla się zarządzenie Burmistrza Krynicy-Zdroju nr 873.2022 z dnia 14 stycznia 2022r.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji i Mienia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 881.2022 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ
Działając na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1990) Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza, że z zasobu nieruchomości Gminy Krynicy-Zdrój, przeznaczona została do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niżej wymieniana nieruchomość gruntowa.

Nr działki: 844/2
Pow. nieruchomości 0,0298 ha
Nr księgi wieczystej: NS1M/00019601/7
Położenie nieruchomości: Obręb 0008 Tylicz Gm. Krynica Zdrój

Opis nieruchomości: Działka położona jest w miejscowości Tylicz gmina Krynica-Zdrój przy ul. Konfederatów Barskich. Działka bezpośrednio przylega do nieruchomości oznaczonej nr ew. 843. Działka posiada kształt regularny, teren nieruchomości płaski, niezagospodarowany. Dostępność komunikacyjna dobra. Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Cena nieruchomości: 20.200,00 zł. brutto
Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1990) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada na dzień 10 marca 2022 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w trybie bezprzetargowym. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju na okres 21 dni tj. od dnia 27 stycznia 2022 r. do 17 lutego 2022 r.