Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENE NR 861.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy

Treść

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372, 1834), art. 11, art. 13 ust 1,
art. 34 ust. 1 pkt 3, art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), uchwały Nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz. Woj. Małop. z dnia 25 października 2013 r. poz. 6180), uchwały Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Krynicy-Zdroju, uchwały Nr XL.315.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 września 2021 r. zmieniającej uchwałę Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Krynicy-Zdroju zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomość lokalową stanowiącą lokal nr 9 położony w budynku przy
ul. Popiełuszki 1 w Krynicy-Zdroju, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.

§ 3. Udziela się zgody na zastosowanie 50% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Popiełuszki 1
w Krynicy-Zdroju.

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Nr 861.2022
Burmistrza Krynicy-Zdroju
z dnia 4 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną
do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy.

WYKAZ
Nr działki: 1221/1
Powierzchnia działki: 0,0164 ha
Nr księgi wieczystej: NS1M/00007472/6
Nr działki: 1221/2
Powierzchnia działki: 0,0828 ha
Nr księgi wieczystej: NS1M/00007472/6

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój (nr 0001), ul. Popiełuszki 1

Opis nieruchomości i cel umowy:
Lokal mieszkalny nr 9 o pow. 53,12 m², składający się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc. Lokal usytuowany na II piętrze dwupiętrowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Popiełuszki 1 w Krynicy-Zdroju (budynek przekazany
do użytkowania w 1961 r.). Wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną, gazową. Centralne ogrzewanie dla całego budynku ze wspólnej kotłowni zlokalizowanej w piwnicy. Ciepła woda w łazience z pieca gazowego, w kuchni z termy elektrycznej. Stan techniczny lokalu zły.
Do lokalu Nr 9 należy udział w całej nieruchomości wynoszący 9,52 % (952/10000).

Wartość lokalu wraz z ułamkową częścią działki: – 189 373,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 00/100)
Termin wnoszenia opłat i wysokość opłat -zostaną określone w protokole ustaleń warunków sprzedaży nieruchomości.
Ustala się termin do składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) na dzień 16 lutego 2022 r.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju oraz na stronie internetowej tut. Urzędu.