Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENE NR 808.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 14 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy

Treść

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372, 1834), art. 11, art. 13 ust 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561), uchwały Nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz. Woj. Małop. z dnia 25 października 2013 r. poz. 6180 z późn. zmian.), uchwały Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Krynicy-Zdroju, uchwały Nr XL.315.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Krynicy-Zdroju
zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomość lokalową stanowiącą lokal nr 9 położony w budynku przy
ul. Reymonta 12 w Krynicy-Zdroju, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.

§ 3. Udziela się zgody na zastosowanie 50% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Reymonta 12
w Krynicy-Zdroju.

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Nr 808.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju
z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy

WYKAZ

obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy


Lp. 1

Nr działki: 227/28, 536/4, 527/3

Pow. w ha: 1037, 0,0122, 0,0179

Nr księgi wieczystej: NS1M/00031712/8, NS1M/00018608/9, NS1M/00015183/2

Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój ul. Reymonta 12

Opis nieruchomości i cel umowy:

Lokal mieszkalny nr 9 o pow. 40,94 m², posiadający dwa pokoje, kuchnię, przedpokój oraz łazienkę i wiatrołap.
Lokal usytuowany w zachodniej części parterowego budynku wielorodzinnego przy ul. Reymonta 12 w Krynicy-Zdroju. Wyposażony w instalację wodociągową 
i c.w., kanalizacyjną, elektryczną, gazową. Centralne ogrzewanie i ciepła woda z pieca gazowego dwufunkcyjnego. Do lokalu przynależy komórka o pow. 2,50 m² w odrębnym budynku gospodarczym.
Do lokalu Nr 9 należy udział w całej nieruchomości wynoszący 13,2 % (4344/32936).
Sprzedaż lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy

Wartość lokalu wraz z udziałem w gruncie: 

Wartość rynkowa lokalu wraz z udziałem w całej nieruchomości – 125.808,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiem złotych 00/100)

Termin wnoszenia opłat i wysokość opłat -zostaną określone w protokole ustaleń warunków sprzedaży nieruchomości


Uwaga!
Ustala się termin do składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561) na dzień 26 listopada 2021 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju oraz na stronie internetowej tut. Urzędu.