Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 797.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713, 1378), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1990, z 2021 poz. 11, 234), oraz Uchwały nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, obejmującą działkę ewid. nr 374/3 o pow. 0,0113 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00006147/2, położoną w obrębie Krynica Zdrój, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę ewid. nr 273.

§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 797.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 12 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

WYKAZ

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1990) Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza, że z zasobu nieruchomości Gminy Krynicy-Zdrój, przeznaczona została do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niżej wymieniana nieruchomość gruntowa

Lp. 1.

Nr działki: 374/3

Pow. działki (ha): 0,0113

Nr księgi wieczystej: NS1M/00006147/2

Położenie nieruchomości: Obręb 0001 Krynica Zdrój

Opis nieruchomości:

Działka położona jest w Krynicy-Zdroju przy ul. Zamkowej. Działka bezpośrednio przylega do nieruchomości oznaczonej nr ew. 273. Działka posiada kształt prostokąta, teren nieruchomości urozmaicony topograficznie, porośnięty roślinnością zielną. Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krynica-Zdrój, leży w terenach komunikacyjnych, droga publiczna klasy dojazdowej - symbol terenu 2.KDD.3

Forma sprzedaży: Tryb bezprzetargowy

Cena nieruchomości: 32.100,00 zł. brutto

Termin wniesienia zapłaty: Przed zawarciem aktu notarialnego


Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1990) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada na dzień 23 listopada 2021 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w trybie bezprzetargowym. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju na okres 21 dni tj. od dnia 12 października 2021 r. do 2 listopada 2021 r.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, tel. 18 4725543.