Informujemy, że w w dniu 7 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski będzie czynny do godziny 13:00

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 796.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713, 1378), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1990, z 2021 poz. 11, 234), oraz Uchwały nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe, obejmujące działkę ewid. nr 373/6 o pow. 0,0015 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00020293/4, oraz działkę ewid. nr 374/2 o pow. 0,0076 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00006147/2, położone w obrębie Krynica Zdrój, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę ewid. nr 367.

§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 796.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 12 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

WYKAZ

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1990) Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza, że z zasobu nieruchomości Gminy Krynicy-Zdrój, przeznaczona została do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niżej wymieniana nieruchomość gruntowa

Lp. 1. / 2.

Nr działki: 373/6 / 374/2

Pow. działki (ha): 0,0015 / 0,0076

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4 / NS1M/00006147/2

Położenie nieruchomości: Obręb 0001 Krynica Zdrój

Opis nieruchomości: 

Działki położone są w Krynicy-Zdroju przy ul. Zamkowej. Działki bezpośrednio przylegają do nieruchomości oznaczonej nr ew. 367 zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Teren ze spadkiem w kierunku ulicy Zamkowej, częściowo zniwelowany, zagospodarowany podjazdem Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krynica-Zdrój, leżą w terenach komunikacyjnych, droga publiczna klasy dojazdowej - symbol terenu 2.KDD.3

Forma sprzedaży: Tryb bezprzetargowy

Cena nieruchomości: 28.700,00 zł. brutto

Termin wniesienia zapłaty: Przed zawarciem aktu notarialnego


Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1990) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada na dzień 23 listopada 2021 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w trybie bezprzetargowym. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju na okres 21 dni tj. od dnia 12 października 2021 r. do 2 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, tel. 18 4725543.