Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 778.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713, 1378), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1990, z 2021 poz. 11, 234), oraz Uchwały nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, obejmującą działkę ewid. nr 505/8 o pow. 0,00022 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00020734/8, położoną w obrębie Krynica Wieś, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę ewid. nr 505/2 obj. księgą wieczysta nr NS1M/00024735/2, będącą własnością osoby fizycznej.

§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 778.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 23 września 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1990) Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza, że z zasobu nieruchomości Gminy Krynicy-Zdrój, przeznaczona została do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niżej wymieniana nieruchomość gruntowa.

Lp. 1.

Nr działki: 505/8

Pow. działki (ha): 0,0022

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020734/8

Położenie nieruchomości: Obręb 0002 Krynica Wieś

Opis nieruchomości:

Działka położona jest w Krynicy-Zdroju przy ul. Czarny Potok o kształcie trójkąta prostokątnego. Teren płaski przylegający bezpośrednio do ul. Czarny Potok. Bezpośrednie sąsiedztwo – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej. Teren wybrukowany z zielenią i częściowo ogrodzony. Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krynica-Zdrój, leży częściowo w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i garażami, - symbol terenu 5.MW.1, częściowo w liniach rozgraniczających drogi – symbol 5.KDL.1

Forma sprzedaży: Tryb bezprzetargowy

Cena nieruchomości: 8.500,00 zł. brutto

Termin wniesienia zapłaty: Przed zawarciem aktu notarialnego

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1990) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada na dzień 4 listopada 2021 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w trybie bezprzetargowym. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju na okres 21 dni tj. od dnia 23 września 2021 r. do 14 października 2021 r.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, tel. 18 4725543.