Przejdź do stopki

ZARZĄDZENE NR 571.2020 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy

ZARZĄDZENE NR 571.2020 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną  do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy

Treść

ZARZĄDZENE NR 571.2020 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną 
do sprzedaży  na rzecz dotychczasowego najemcy.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713, 1378), art. 11, art. 13 ust 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), uchwały Nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz. Woj. Małop. z dnia 25 października 2013 r. poz. 6180 z późn. zmian.), uchwały Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Krynicy-Zdroju
zarządzam,  co następuje:


§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy,  nieruchomość lokalową stanowiącą lokal nr 19 położony w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. dr H. Ebersa 10 w Krynicy-Zdroju, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.


§ 3. Udziela się zgody na zastosowanie 60% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 19 położony w budynku mieszkalno-usługowym przy 
ul. dr H. Ebersa 10 w Krynicy-Zdroju.

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz Załącznik do Zarządzenia Nr 571.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy - wykaz w formacie doc (14.1 KB)