Przejdź do stopki

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Polany

Treść

KRS: 00 00 50 06 83     REGON: 123 073 104     NIP: 734 35 24 611

Polany 73
33-380 Polany
tel. 518 614 405
e-mail: stowarzyszeniepolany@opoczta.pl
stowarzyszeniepolany.wix.com/nett
facebook: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Polany

 

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest:
1/ animowanie oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
2/ inicjowanie i kierowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji,
3/ propagowanie i kultywowanie historii, kultury, sztuki i obyczajów regionu,
4/ podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
6/ promocja i wspieranie lokalnej twórczości kulturalno - artystycznej opartej na lokalnym dziedzictwie historyczno - kulturowym,
7/ promocja i popieranie działań przyczyniających się do rozwoju regionu w aspekcie kulturalnym, sportowym i turystycznym,
8/ prezentowanie i popularyzowanie bogactwa lokalnego folkloru ludowego,
9/  wspieranie i upowszechnianie tradycyjnych oraz nowych form aktywności społeczno – kulturalnej,
10/ propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
11/ organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
12/ promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego,
13/  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
14/ promowanie rodziny jako podstawowej jednostki duchowo-kulturalnej środowiska oraz promocja wychowywania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości,
15/ działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
16/ działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych, integracja międzypokoleniowa,
17/ ochrona i promocja zdrowia,
18/ pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
19/ przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
20/ ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
21/ działalność oświatowa i opiekuńczo – wychowawcza,
22/ działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
23/ działania wspomagające rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości, promocję zatrudnienia i aktywizację gospodarczą,
24/ działalność charytatywna,
25/ działalność na rzecz ofiar wypadków komunikacyjnych i zdarzeń losowych,
26/ organizowanie i prowadzenie zbiórek publicznych.

 

Zakres działalności

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność wspomagajaca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Zarząd

Monika Piszczek - Prezes                  
Agata Sekuła - Wiceprezes              
Agnieszka Malczak - Skarbnik

 

Najważniejsze osiągnięcia

Ponieważ działamy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz aktywizacji i integracji środowiska lokalnego, naszym największym osiągnięciem jest to, że nasze działania osiągają zamierzony cel, a ich skutki są już widoczne.
Nasze główne osiągnięcia od początku funkcjonowania Stowarzyszenia to:
- zorganizowanie Festynu Rodzinnego, Kuligu Rodzinnego a także dwóch Spotkań z Kolędą,
- zorganizowanie I Spotkania "Sam na sam z Łemkowszczyzną" z cyklu kwartalnych spotkań z kulturą, historią, tradycją, sztuką i przyrodą zatytułowanych „MOJA MAŁA OJCZYZNA”,
- organizowanie warsztatów rękodzielniczych obejmujących robienie ozdób Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych, Palm, a także malowanie woskiem Pisanek,
- dwukrotne zorganizowanie Konkursu Palm,
- pomoc Szkole w organizacji Dnia Dziecka, wycieczek i zabaw szkolnych,
- współpraca z Fundacją Braterstwo i zorganizowanie dwudniowego pobytu dla grupy dzieci, młodzieży oraz dorosłych z ukraińskiego zespołu Muzyczna Parasolka.

 

Plany

W przyszłości planujemy przede wszystkim kontynuować to co zaczeliśmy, a mianowicie:
- każdego roku organizować Festyn Rodzinny, Spotkanie z Kolędą, Kulig Rodzinny,
- co kwartał organizować Spotkanie z Cyklu Spotkań z ,
- organizować warsztaty dla całych rodzin m.in. robienia Palm i malowania Pisanek,
- organizować konkursy dla dzieci m.in. konkurs Palm, Szopek, Kartek Świątecznych,
- wspomagać Szkołe w organizacji Dnia Dziecka, wycieczek i zabaw szkolnych.
Ponadto zamierzamy jeszcze w miarę możliwości:
- organizować zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży, a także ich rodziców o zróżnicowanej i ciekawej tematyce,
- utworzyć grupę taneczną lub chór dla dzieci i młodzieży,
- organizować zajęcia ruchowe dla dorosłych,
- jeżeli się uda to utworzyć zbiór pamiątek i sprzętów regionalnych i dzięki temu otworzyć Muzeum.