Przejdź do stopki

Fundacja "Bratnia Dusza"

Treść

KRS: 0000673936     REGON: 367074942     NIP: 7343548043

ul. Kraszewskiego 19
33-380 Krynica-Zdrój
tel: 511 243 447
e-mail: fundacja@bratniadusza.org
strona www: bratniadusza.org
Facebook: Fundacja Bratnia Dusza

Cele statutowe

1. Prowadzenie działań na rzecz wyrównania szans dla dzieci i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem, w trudnej sytuacji materialnej, ze środowisk wiejskich i niepełnosprawnych.
2. Pomoc, w tym pomoc społeczna dla dzieci i dorosłych.
3. Wspierania i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i ochrony środowiska.
4. Szeroko pojęta pomoc humanitarna.
5. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
6. Rozwijanie, wzmacnianie wspólnoty i przyjaznych stosunków międzyludzkich w kraju i za granicą. 
7. Tworzenie nowych kontaktów i rozwijanie współpracy z organizacjami o podobnych celach.
8. Tworzenie nowych kontaktów gospodarczych i ekonomicznych w kraju i za granicą.
9. Rozwijanie i wzmacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwój.
10. Aktywne działanie na rzecz Polonii mieszkającej w kraju i poza granicami.
11. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
12. Promocja regionu i kraju w Polsce i za granicą.
13. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między krajami. 

Zakres działalności

kultura i sztuka, usługi socjalne i pomoc społeczna; prawa człowieka, równe traktowanie, mniejszości

Zarząd działalności

Iwona Romaniak – prezes zarządu
Natalia Anna Szost -  przewodniczący rady fundacji
Jadwiga Anna Pawliszak – członek rady
Ewa Szatybełko – członek rady

Plany na przyszłość

Lwów 2017 – akcja charytatywna na rzecz dzieci z sierocińca i hospicjum lwowskiego
Przyjęcie dzieci z Ukrainy i okolic Lwowa na wypoczynek
Plenery malarskie dzieci z Polski i Ukrainy
Festiwal „Magiel za Wsią” (występy zespołów z Polski, Słowacji, Ukrainy i Argentyny)
Koncerty muzyczne uzdolnionej młodzieży z Polski zagranicy
Przyjęcie sierot z ATO na wypoczynek w Krynicy i w Krakowie
Wyjazd dzieci z Polski do Lwowa i rewizyta