Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Proactive"

Treść

KRS: 0000643891               REGON:  365718855          NIP: 7343543459

 

Mochnaczka Niżna 80
33-383 Tylicz
e-mail: proactive@poczta.fm

 

Cele statutowe

Prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie następujących zadań publicznych
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. ochrony i promocji zdrowia.
4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
6. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
7. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
8. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
9. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
10. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
11.upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
12.działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 

Zakres działalności

Integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Zarząd działalności

Monika Wojnarowska-Koszut - prezes
Piotr Koszut - wiceprezes