Przejdź do stopki

Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy

Treść

KRS: 0000039278               REGON:  492024947          NIP: 7342785858

 

ul. Jaworowa 13
33-380 Krynica - Zdrój
tel: 604523815
e-mail: pkekrynica@onet.pl
www.pke.ffp.org.pl

 

Cele statutowe

1. Uznanie ekorozwoju jako podstawowej polityki gospodarczej państwa.

2. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego polski.

3. Ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

4. Kształtowanie w społeczeństwie świadomości, ze jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi miedzy środowiskiem, a rozwojem cywilizacji.

5. Powszechna edukacja ekologiczna.

 

Zakres działalności

Edukacja i wychowanie, ochrona środowiska

 

Zarząd działalności

Danuta Reśko - prezes zarządu,
Tomasz Szczotka - wiceprezes zarządu,
Andrzej Jucherski - skarbnik

 

Najważniejsze osiągnięcia

2000 - Szereg akcji na terenie gmin powiatu nowosądeckiego: zbiórka surowców wtórnych, porządkownie terenów leśnych i potoków w ramach Akcji Sprzątania Świata, likwidacja dzikich wysypisk.

2000 - Projekty edukacyjne prowadzone ze środków własnych, współfinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ze środków gminnych: „Tylko jedna jest Ziemia”,  „Pokochaj Ziemię Ojczystą”, „Cudze chwalicie, swego nie znacie ”, „Wędrująca szkoła ekologii”, edukacyjny „Uspołecznienie Programu Natura 2000”, 

2007-2011 Koordynacja programu-konkursu „Kropla Beskidu”, programu grantowego skierowanego do organizacji pozarządowych oraz instytucji z terenu Powiatu Nowosądeckiego.

2008 - 2010 Projekt realizowany we współpracy z Miejskim Kołem PKE w Gliwicach  finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Eko-sanitacja obszarów wiejskich w zabudowie rozproszonej w dorzeczu Górnej Wisły”

2012   Projekt we współpracy z Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, program ASOS, projekt „Uniwersytet Trzeciego Wieku – Prolog”

2012-2013   Projekt we współpracy z Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, program ASOS,  projekt „Uniwersytet Trzeciego Wieku – Aktywizacja”

2013-2014  Projekt „Monitoring Społeczny, Zachowanie Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego W Obszarach Wrażliwych Przyrodniczo”; realizowany przez Koło PKE w Krynicy w partnerstwie z:

 Urzędem Miejskim w Krynicy-Zdroju,

 Urzędem Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie,

 Polskim Związkiem Łowieckim Okręg Nowy Sącz,

 Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu,

 partnerem słowackim Základná Organizácia Klub Jednoty Dòchodocov Slovenska  w Šarišske Michaĺany

Finansowany ze Szwajcarskiego Mechanizmu w ramach  Funduszu Dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

Plany

W roku 2017:

 wspólnie z Krynicką Organizacją Turystyczną oraz organizacjami działającymi na terenie gminy Krynica-Zdrój podjęcie działań mających na celu utworzenie ekomuzeum.

 działania edukacyjne dotyczące:

o gospodarki odpadami,

o recyklingu,

o zagrożeń związanych z niską emisją.

 Prowadzenie interwencji w zakresie ochrony środowiska.  

 Impreza promocyjna Święto Ekologa Dzień Św. Franciszka podsumowująca rok pracy.

Zamierzenia na przyszłość dotyczyć będą kontynuacji projektów związanych z problemami rozwoju gospodarczego w obszarach cennych przyrodniczo, realizacji projektów promujących walory przyrodnicze regionu, promocja rozwiązań wpływających na poprawę środowiska.