Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 27.2024 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 03 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego oddanie w dzierżawę plenerowego amfiteatru dla samorządowych instytucji kultury w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Treść

ZARZĄDZENIE Nr 27.2024
BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 03 czerwca 2024 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego oddanie w dzierżawę
plenerowego amfiteatru dla samorządowych instytucji kultury
w trybie przetargu ustnego ograniczonego

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 13, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz Uchwały nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunt wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 2278/2, 2278/5, 2276/6, 2278/11, 2276/5

Pow. nieruchomości: 897 m2, 200 m2, 244 m2, 265613 m2, 648 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4, NS1M/00022060/6, NS1M/00032940/2, NS1M/00024100/3, NS1M/00032940/2

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Nikifora Krynickiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
Organizowanie wydarzeń kulturalnych amatorskiego i profesjonalnego ruchu turystycznego. Przedmiotem dzierżawy będzie obiekt o funkcji plenerowego amfiteatru posadowiony na częściach działek ew. nr 2278/2, 2278/5, 2276/6, 2278/11, 2278/2 wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym, częściowo zadaszony obiekt z około 1000 miejsc siedzących, sceną o pow. 82 m2, układem komunikacyjnym oraz tarasem, pomieszczenie reprezentacyjne, pomieszczenie rozdzielni głównej oraz schowek i magazyn podręczny.
Wyposażony w system elektroakustyczny i system oświetlenia sceny.
Dzierżawa na okres 3 lat tj.

Opłaty:
1.Wysokość czynszu ustalona zostanie w drodze przetargu. Jako stawka wyjściowa do przetargu podana zostanie cena 6.000,00 zł netto miesięcznie (plus 23% podatku VAT 1.380,00 zł) 7.380,00 brutto.
2. 2.Zawarcie we własnym imieniu i na własny koszt na cały okres dzierżawy umów na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej, wywóz śmieci, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy od ognia i innych zdarzeń losowych.
3.Wykonanie bieżących napraw i konserwacji, przeprowadzania wymaganych przepisami prawa niezbędnych przeglądów technicznych. Utrzymanie należytego porządku na terenie przedmiotu dzierżawy.
3. Z chwilą zawarcia umowy dzierżawy, Biorący w dzierżawę zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej.

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 344) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.