Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 23.2024 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 1422/1

Pow. nieruchomości: 2549 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00018824/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kościelnej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1422/1 o pow. 12 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej cele handlowe
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 1.845,00 miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-gokażdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.2.

Nr działki: 1922

Pow. nieruchomości: 11755 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00024100/3

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój Góra Parkowa

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1922 o pow. 530 m2 z przeznaczeniem na cele – zagospodarowania terenu wokół obiektu zabytkowego na cele sakralne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 123,00 zł rocznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 2163

Pow. nieruchomości: 2058 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00019432/1

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul Granicznej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2163 o pow. 20 m2 z przeznaczeniem pod garaż typu „blaszak”
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 86,10 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 1275/1

Pow. nieruchomości: 70700 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013728/1,

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1275/1 o pow. 13000 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 700,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 344) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.