Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 17.2024 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 2233, 2230

Pow. nieruchomości: 3003 m2, 6516 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/0016327/1, NS1M/00020293/4,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2233 i część działki ew. nr 2230 o łącznej pow. 500 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw – 200 m2, pastwisko – 300 m2
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 75,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.2.

Nr działki: 2338/1

Pow. nieruchomości: 1835 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00027494/2

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Pułaskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2338/1 o pow. 20 m2 z przeznaczeniem na cele parkingowe
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 98,40 zł miesięcznie (kwota zawiera 23 % vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 2012

Pow. nieruchomości: 712 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00021253/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2012 o pow. 490 m2 z przeznaczeniem z pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 80,00 zł rocznie
Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku
Lp.4.

Nr działki: 208/34

Pow. nieruchomości: 1500 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00027729/9,

Położenie nieruchomości: obręb Berest

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 208/34 o pow. 253 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 40,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 344) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.