Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 1466.2024 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 2245, 2246

Pow. nieruchomości: 44236 m2, 62063 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4, NS1M/00021253/9,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2245 i część działki ew. nr 2246 o łącznej pow. 480 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 80,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.2.

Nr działki: 1709

Pow. nieruchomości: 1886 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00004894/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kościuszki

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 709 o pow. 900 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 100,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 601/1, 602/1

Pow. nieruchomości: 5679 m2, 2272 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00026401/7, NS1M00026401/7

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 601 i część działki ew. nr 602 o łącznej pow. 5000 m2 z przeznaczeniem z przeznaczeniem na cele rolne, pastwisko
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 250,00 zł rocznie
Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 240/1

Pow. nieruchomości: 80380 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013655/8,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Halnej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 240/1 o pow. 10000 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 500,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 344) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.