Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 1427.2024 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 08 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 1128

Pow. nieruchomości: 635 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Tysiąclecia

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1128 o pow. 200 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 60,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.2.

Nr działki: 114

Pow. nieruchomości: 1956 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014778/3,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Dąbrowskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 114 o pow. 20 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 40,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 2061

Pow. nieruchomości: 82 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00002074/1,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2061 o pow. 68 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 40,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 2133

Pow. nieruchomości: 395 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00005282/3,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2133 o pow. 35 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej cele handlowe
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 615,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.5.

Nr działki: 1276/2

Pow. nieruchomości: 18600 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013728/1,

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1276/2 o pow. 2300 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 115,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.6.

Nr działki: 1202/18, 1202/17

Pow. nieruchomości: 84400 m2, 12700 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013486/2, NS1M/00013486/2

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1202/18 i działkę ew. nr 1202/17 o łącznej pow. 22700 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 1 roku
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 1.135,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 344) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.