Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 1337.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 04 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Treść

ZARZĄDZENIE Nr 1337.2023
BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 04 października 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 


Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 13, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz Uchwały nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, 

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunt wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 1912

Pow. nieruchomości: 1117 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014685/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Pułaskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1912 o pow. 631 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu (obsługa płatnych miejsc postojowych).
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 
1.Wysokość czynszu ustalona zostanie w drodze przetargu. Jako stawka wyjściowa do przetargu podana zostanie cena 3.690,00 zł. Cena zawiera 23% podatku VAT.
2.Podatek od nieruchomości.
 
Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.