Przejdź do stopki

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części działki z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu obsługa płatnych miejsc postojowych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części działki z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu obsługa płatnych miejsc postojowych

Treść

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 344).

BURMISTRZ KRYNICY-ZDROJU
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę części działki z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu obsługa płatnych miejsc postojowych

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa gruntu części działki ew. nr 1912 (obręb Krynica Zdrój) przy ul. Pułaskiego w Krynicy-Zdroju objętej księgą wieczysta nr NS1M/00014685/4 z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu obsługa płatnych miejsc postojowych.
2.Okres obowiązywania umowy ustala się na okres: od dnia 01 października 2023 r. do dnia 30 września 2026 r.
3.Umowa obejmuje obsługę płatnych miejsc postojowych zlokalizowanych na części działki ew. nr 1912 obręb Krynica Zdrój przy ul. Pułaskiego w Krynicy-Zdroju. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oznaczone symbolem 1.KS/ZU.1 – tereny komunikacji, parkingi, place postojowe.
a)Przedmiotem umowy jest:
-kontrola prawidłowości korzystania z miejsc postojowych zlokalizowanych na wydzielonych częściach działki ew. nr 1912,
-sprzedaż kart postojowych bezpośrednio na parkingu.
b)Dzierżawca części działki ew. nr 1912 (obręb Krynica Zdrój) przy ul. Pułaskiego będzie wpłacać na rzecz Gminy Krynica-Zdrój kwotę ustaloną w wyniku przetargu z góry do dnia 15 każdego miesiąca.
c)Dzierżawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających zawarcia umowy innej osobie.
d)Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.
e)Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku objęcia działki ew. nr 1912 strefą płatnego parkowania.
f)Dzierżawca zobowiązany jest do wydzielenia i oznakowania (poziomego i pionowego) na własny koszt jednego miejsca postojowego dla niepełnosprawnych.
g)Obowiązek wydruku kart postojowych spoczywa na Dzierżawcy.
h)Dzierżawca zobowiązany jest do zamontowania na własny koszt dwóch tablic informacyjnych o wymiarach 1,0 m x 0,5 m dotyczących wysokości opłat na parkingu.
i) Maksymalne stawki:
- 0,5 godz. 2 zł
- 1 godz. 4 zł
- każda następna godz. 6 zł
j)Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania we własnym zakresie miejsc postojowych w stanie nadającym się do eksploatacji (tj. utrzymania czystości oraz odśnieżania i wywozu nadmiaru śniegu z miejsc parkingowych). 

4.Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 25 września 2023 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 parter pok. nr 14.
5.Kryterium rozstrzygającym o wyborze oferenta będzie wysokość wylicytowanej stawki czynszu dzierżawnego.
6.Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 3.000,00 zł (plus 23% podatek VAT w wysokości 690,00 zł) razem 3.690,00 zł brutto miesięcznie.
7.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
8.Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywny, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
9.Do przetargu zostaną dopuszczone osoby, które do dnia 20 września 2023 r. wpłacą na konto Urzędu Miejskiego nr 26 8802 0002 2001 0000 1401 0002 w Banku Spółdzielczym Muszyna Krynica-Zdrój/o Krynica-Zdrój wadium w wysokości 500,00 zł.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.
Dzierżawcy, który przetarg wygrał, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet należności czynszowych.
10.Warunkiem udziału w przetargu jest brak zaległości wobec Gminy Krynica-Zdrój na dzień wpłaty wadium. Osoby posiadające zadłużenie nie zostaną dopuszczone do przetargu.
11.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Wydział Inwestycji i Mienia tut. Urzędu pokój 35 tel. 18 472 55 32.