Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 1226.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 07 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE Nr 1226.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 07 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 1634/8

Pow. nieruchomości: 132 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020930/2

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Wiejska

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1634/8 o pow. 47 m2 z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania działki własnej
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 150,00 zł rocznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.2.

Nr działki: 2460/5, 199/2

Pow. nieruchomości: 1536 m2, 1193 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00026034/3, NS1M/00019427/3

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Dąbrowskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2460/5 i cześć działki ew. nr 199/2 o łącznej pow. 7,20 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej cele handlowe
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 1.151,28 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 2276/5, 1915/3

Pow. nieruchomości: 648 m2, 430 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00032940/2, NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy al. Nowotarskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2276/5 i część działki ew. nr 1915/3 o łącznej pow. 8 m2 z przeznaczeniem – zastępcza kasa mobilna
dzierżawa na okres 01.07.2023 r. – 31.08.2024 r.

Opłaty: 615,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 849/3

Pow. nieruchomości: 4104 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020647/1,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Św. Włodzimierza

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 849/3 o pow.1550 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw

Opłaty: 170,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.5.

Nr działki: 1142/1

Pow. nieruchomości: 582 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013924/5,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1142/1 o pow. 8 m2 z przeznaczeniem na cele składowe (komórka)
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 19,68 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku
Lp.6.

Nr działki: 1142/1

Pow. nieruchomości: 582 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013924/5,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1142/1 o pow. 8 m2 z przeznaczeniem na cele składowe (komórka)
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 19,68 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.