Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 1211.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE Nr 1211.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 2390/1

Pow. nieruchomości: 234760 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00023589/7

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Pułaskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2390/1 o pow. 300 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 80,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.2.

Nr działki: 2260, 2261

Pow. nieruchomości: 2346 m2, 1583 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4, NS1M/00004968/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2260 i cześć działki ew. nr 2261 o łącznej pow. 309 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 80,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 1114/31, 1598

Pow. nieruchomości: 6918 m2, 107 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020867/9, NS1M/00015139/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1114/31 i część działki ew. nr 1598 o łącznej pow. 3510 m2 z przeznaczeniem na łąki i pastwiska – 3160 m2, pod uprawę warzyw 200 m2, na inne cele 150 m2
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 158,00 zł rocznie – łąki i pastwiska, 60,00 zł rocznie – uprawa warzyw, 369,00 zł rocznie (kwota zawiera 23% vat) – inne cele

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 997

Pow. nieruchomości: 9194 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00026296/7,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy al. Nowotarskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 997 o pow. 70,40 m2 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny
dzierżawa na okres: od 15.06.2023 r. do 30.09.2023 r.

Opłaty: 1.230,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.