Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 1205.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 2251/2

Pow. nieruchomości: 16575 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2251/2 o pow. 300 m2 z przeznaczeniem pod pasiekę
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 80,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.2.

Nr działki: 2261, 2262

Pow. nieruchomości: 1583 m2, 4395 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00004968/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2261 i cześć działki ew. nr 2262 o łącznej pow. 524 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 100,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 1422/1

Pow. nieruchomości: 2549 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00018824/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Piłsudskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1422/1 o pow. 6 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej cele handlowe
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 1.845,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 1218, 1114/70

Pow. nieruchomości: 1890 m2, 20914 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00006009/3, NS1M/00020867/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Nadbrzeżnej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1218 i część działki ew. nr 1114/70 o pow. 300 m2 z przeznaczeniem na cele składowe
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 738,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.5.

Nr działki: 92

Pow. nieruchomości: 5226 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013954/4,

Położenie nieruchomości: obręb Mochnaczka Niżna

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 92 o pow. 15 m2 z przeznaczeniem pod garaż typu „blaszak”
dzierżawa na okres od 01.06.2023 r do 31.07.2024 r.

Opłaty: 73,80 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.