Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 1186.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 03 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE Nr 1186.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 03 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 788/4

Pow. nieruchomości: 5910 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00005758/1

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kościuszki/Polna

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 788/4 o pow. 20 m2 z przeznaczeniem pod garaż typu „blaszak”
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 86,10 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.2.

Nr działki: 1929

Pow. nieruchomości: 3187m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Ebersa

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1929 o pow. 10 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej cele usługowo-handlowe
dzierżawa na okres od 01.06.2023 r. do 30.09.2023 r.

Opłaty: 1.845,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 1172

Pow. nieruchomości: 237 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Jastrzębiej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1172 o pow. 40 m2 z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania działki własnej
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 123,00 zł rocznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 881/1

Pow. nieruchomości: 44856 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 881/1 o pow. 900 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 100,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.5.

Nr działki: 1738,

Pow. nieruchomości: 2043 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00005522/8,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1738 o pow. 50 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 40,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.6.

Nr działki: 2246, 561/1, 240/1, 1253, 1254, 1252

Pow. nieruchomości: 20442 m2, 38512 m2, 80380 m2, 2855 m2, 5050 m2, 18308 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00021253/9, NS1M/00019851/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój obręb Krynica Wieś

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2246, cześć działki ew. nr 561/1, cześć działki ew. nr 240/1, cześć działki ew. nr 1253, cześć działki ew. nr 1254, część działki ew. nr 1252 o łącznej pow. 75000 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 3.750,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.7.

Nr działki: 1202/17, 1202/18

Pow. nieruchomości: 12700 m2, 84400 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013486/2, NS1M/00013486/2

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1202/18 i działkę ew. nr 1202/17 o łącznej pow. 22700 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 1.135,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.8.

Nr działki: 1275/1

Pow. nieruchomości: 3000 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013728/1

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1275/1 o pow. 3000 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 150,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.