Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 1078.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE Nr 1078.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1078.2022
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 17 listopada 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 2262, 2265/1

Pow. nieruchomości: 4395 m2, 158109 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00004968/9, NS1M/00021253/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2262 i część działki ew. nr 2265/1 o łącznej pow. 607 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 90 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.2.

Nr działki: 701

Pow. nieruchomości: 4363 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00004743/6

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kościuszki

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 701 o pow. 80 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 30,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 701

Pow. nieruchomości: 4363 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00004743/6

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kościuszki

Opis nieruchomości i cel umowy:
części działek ew. nr 701 o pow. 50 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 30,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 2497/3

Pow. nieruchomości: 104 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00025917/0

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Piłsudskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 2497/3 o pow. 104 m2 z przeznaczeniem na cele parkingowe
dzierżawa na okres 1 roku
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 511,68 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.5.

Nr działki: 245/3

Pow. nieruchomości: 31789 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00015964/1

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Czarny Potok

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 245/3 o pow. 256 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 50,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.6.

Nr działki: 826, 827

Pow. nieruchomości: 5898 m2, 7637 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00023242/3, NS1M/00023242/3

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Zawadzie

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 826 i działka ew. nr 827 o łącznej pow. 13535 m2 z przeznaczeniem pod pastwisko
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 541,40 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.7.

Nr działki: 438/6

Pow. nieruchomości: 250 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013728/1,

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 438/6 o pow. 250 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 45,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.8.

Nr działki: 1276/2

Pow. nieruchomości: 18600 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013728/1

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1276/2 o pow. 12000 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 1 roku
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 480,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.