Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 1029.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE Nr 1029.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1029.2022
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 27 września 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 2166

Pow. nieruchomości: 2335 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2166 o pow. 15 m2 z przeznaczeniem pod miejsce parkingowe
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 24,60 zł miesięcznie (kwota zawiera 23 % vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.2.

Nr działki: 472/1

Pow. nieruchomości: 80 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013459/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Czarny Potok

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 472/1 o pow. 80 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 30,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 1202/18

Pow. nieruchomości: 1000 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013486/2

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1202/18 o pow. 1000 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 40,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 698

Pow. nieruchomości: 6900 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013728/1

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 698 o pow. 4,5 m2 z przeznaczeniem na cele usługowe (paczkomat)
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 430,50 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.5.

Nr działki: 208/14

Pow. nieruchomości: 500 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014709/9

Położenie nieruchomości: obręb Berest

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 208/14 o pow. 500 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw – 480 m2,
i pod garaż typu „blaszak” -20 m2
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 45,00 zł rocznie
61,50 zł miesięcznie (kwota zawiera 23 % vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry
do dnia 15-go każdego miesiąca roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.6.

Nr działki: 98

Pow. nieruchomości: 2900 m2,

Nr księgi wieczystej: -

Położenie nieruchomości: obręb Piorunka

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 98 z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania działki własnej i pod garaż typu „blaszak”
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 61,50 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.