Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 1017.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 08 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE Nr 1017.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 08 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1017.2022
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 08 września 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 1908/11

Pow. nieruchomości: 149 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014685/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Pułaskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1908/11 o pow. 125 m2 z przeznaczeniem na cele inne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 230,63 zł rocznie (kwota zawiera 23 % vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.2.

Nr działki: 130/2

Pow. nieruchomości: 2000 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00018834/2

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 130/2 o pow. 2000 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 80,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 189/1

Pow. nieruchomości: 66300 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00001519/6

Położenie nieruchomości: obręb Mochnaczka Wyżna

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 189/1 o pow. 5000 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 200,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.