Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 987.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 04 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 987.2022
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 04 lipca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 285/2
Pow. nieruchomości: 557 m2,
Nr księgi wieczystej: NS1M/00005540/0
Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Halnej
Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 285/2 o pow. 73 m2 z przeznaczeniem na cele rekreacyjne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 134,69 zł rocznie (kwota zawiera 23% vat)
Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry
Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku
Lp.2.

Nr działki: 736

Pow. nieruchomości: 1852 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00027645/6

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 736 o pow. 17 m2 z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania działki własnej
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 31,37 zł rocznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 1027

Pow. nieruchomości: 1945 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00015964/1

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1027 o pow. 6 m2 z przeznaczeniem na cele składowe (wiata dla przechowywania kontenera na śmieci)
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 30,75 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 1029

Pow. nieruchomości: 2051 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00005265/5

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1029 o pow. 6 m2 z przeznaczeniem na cele składowe (wiata dla przechowywania kontenera na śmieci)
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 30,75 zł miesięcznie (kwota zwiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.5.

Nr działki: 2161

Pow. nieruchomości: 979 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00018824/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2161 o pow. 6 m2 z przeznaczeniem na cele składowe
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 29,52 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.6.

Nr działki: 2166

Pow. nieruchomości: 2335 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2166 o pow. 180 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 50,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.7.

Nr działki: 201/4

Pow. nieruchomości: 10556 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00009631/3

Położenie nieruchomości: obręb Mochnaczka Wyżna

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 201/4 o pow. 860 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 50,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.8.

Nr działki: 201/4

Pow. nieruchomości: 10556 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00009631/3

Położenie nieruchomości: obręb Mochnaczka Wyżna

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 201/4 o pow. 500 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 50,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.