Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 946.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE Nr 946.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 946.2022
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 05 maja 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 1929
Pow. nieruchomości: 3187 m2,
Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4
Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Ebersa
Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1929 o pow. 11 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – cele handlowe
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 1.845,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23 %vat)
Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry
Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku
Lp.2.

Nr działki: 1929

Pow. nieruchomości: 3187 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Ebersa

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1929 o pow. 5 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej -cele handlowe
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 1.845,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 321/5

Pow. nieruchomości: 266 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020769/2

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Halnej

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 321/5 o pow. 266 m2 z przeznaczeniem na cele rekreacyjne
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 492,00 zł rocznie (kwota zawiera 23 % vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 92

Pow. nieruchomości: 5226 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013954/4

Położenie nieruchomości: obręb Mochnaczka Niżna

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 92 o pow. 15 m2 z przeznaczeniem pod garaż typu „blaszak”
dzierżawa na okres 1 roku
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 61,50 zł miesięcznie (kwota zawiera 23 % vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15-go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.5.

Nr działki: 384/2, 41

Pow. nieruchomości: 3672 m2, 1300m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00029548/0, NS1M/00014816/2

Położenie nieruchomości: obręb Mochnaczka Wyżna

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 384/2 oraz część działki ew. nr 41 o łącznej pow. 2800 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 112,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.