Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 940.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do zamiany nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 940.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do zamiany nieruchomości

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 559) oraz art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 3 i art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1899) oraz Uchwały nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zamiany nieruchomości stanowiące własność Gminy Krynica-Zdrój, obejmujące działkę ewid. nr 1473 o pow. 0,1209 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00018824/9, i działkę ewid. nr 1476 o pow. 0,3562 ha obj. księgą wieczystą nr NS1M/00018824/9 i nr NS1M/00004643/5, położone w obrębie 0001 Krynica Zdrój, w zamian za nieruchomości będące własnością Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Nieruchomości zostaną wykorzystane na realizację zadań własnych.

§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Nr 940.2022 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 28.04.2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do zamiany.

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021 poz. 1899) Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza, że z zasobu nieruchomości Gminy Krynica-Zdrój przeznaczone zostały do zamiany nieruchomości, niżej wymienione działki gruntowe stanowiące własność Gminy Krynica-Zdrój. Zamiana dokonana będzie pomiędzy Gminą Krynica-Zdrój, a Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Nr działki: 1473
Pow. nieruchomości 0,1209 ha
Nr księgi wieczystej: NS1M/00018824/9
Nr działki: 1476
Pow. nieruchomości 0,3562 ha
Nr księgi wieczystej: NS1M/00018824/9 i NS1M/00004643/5
Nieruchomości położone są w Krynicy-Zdroju, obręb Krynica Zdrój. Działka ew. nr 1473 posiada kształt zbliżony do trapezu, teren urozmaicony topograficznie, częściowo stanowi grunty leśne a częściowo łąki. Działka ew. nr 1476 posiada wydłużony kształt, zbliżony do prostokąta. Teren urozmaicony topograficznie w przeważającej części stanowi łąki, niewielka część stanowi grunty leśne. Bezpośrednie sąsiedztwo ww. nieruchomości stanowią tereny leśne i rolne. W dalszej odległości znajduje się zabudowa jednorodzinna i usługowa.
Zgodnie z mpzp miasta Krynica-Zdrój, działki leżą w terenach rolnych z zakazem zabudowy – 1.RZ.1 oraz w terenach lasów – 1.ZL.2.
Cena nieruchomości: działka ew. nr 1473 wyceniona na kwotę 67.400,00zł.
Działka nr 1476 wyceniona na kwotę 157.300,00 zł.
Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021 poz. 1899) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada na dzień 9 czerwca 2022 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowe nieruchomości zostają zbyte jako zamienne. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju na okres 21 dni tj. od dnia 28 kwietnia 2022 r. do 19 maja 2022 r.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, tel. 18 4725543