Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 939.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do zamiany nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 939.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do zamiany nieruchomości

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 559) oraz art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 3 i art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1899) oraz Uchwały nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zamiany nieruchomości stanowiące własność Gminy Krynica-Zdrój, obejmujące działkę ewid. nr 1267 o pow. 1,4346 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00015152/6, działkę ewid. nr 1274 o pow. 2,2407 ha obj. księgą wieczystą nr NS1M/00015183/2, działkę ewid. nr 1281 o pow. 3,5427 ha obj. księgą wieczystą nr NS1M/00015964/1, działkę ewid. nr 1282/2 o pow. 1,4449 ha obj. księgą wieczystą nr NS1M/00013343/8, położone w obrębie 0002 Krynica Wieś, w zamian za nieruchomości będące własnością Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Nieruchomości zostaną wykorzystane na realizację zadań własnych.

§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7, przez okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Nr 939.2022 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 28.04.2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do zamiany.
WYKAZ
Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021 poz. 1899) Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza, że z zasobu nieruchomości Gminy Krynica-Zdrój przeznaczone zostały do zamiany nieruchomości, niżej wymienione działki gruntowe stanowiące własność Gminy Krynica-Zdrój. Zamiana dokonana będzie pomiędzy Gminą Krynica-Zdrój, a Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Nr działki: 1267
Pow. nieruchomości 1,4346 ha
Nr księgi wieczystej: NS1M/00015152/6
Nr działki: 1274
Pow. nieruchomości 2,2407 ha
Nr księgi wieczystej: NS1M/00015183/2
Nr działki: 1281
Pow. nieruchomości 3,5427 ha
Nr księgi wieczystej: NS1M/00015964/1
Nr działki: 1282/2
Pow. nieruchomości 1,4449 ha
Nr księgi wieczystej: NS1M/00013343/8
Nieruchomości położone są w Krynicy-Zdroju, w obrębie Krynica Wieś. Działki ew. nr 1267, 1274, 1281 i 1282/2 posiadają kształt zbliżony do regularnego. Teren urozmaicony topograficznie. Działki ew. nr 167 i 1374 w przeważającej części stanowi grunty leśne, natomiast działki ew. nr 1281 i 1282/2 w przeważającej części stanowią grunty rolne. W sąsiedztwie znajdują się tereny leśne oraz rolne.
Zgodnie z mpzp miasta Krynica-Zdrój, działka ew. nr 1267 leży w terenach lasów – 6.ZL.2, częściowo w terenach rolnych 6.RZ.1. Działka ew. nr 1274 leży w terenach lasów – 6.ZL.2. Działka ew. nr 1281 leży w terenach rolnych – 6.RZ.1, oraz niewielka część w terenach lasów – 6.ZL.2. Działka ew. nr 1282/2 leży w terenach rolnych – 6.RZ.1, częściowo w terenach zieleni – 6.Lz, lasów – 6.ZL.2 oraz terenach urządzeń związanych z pozyskiwaniem wód leczniczych – 6.WL.2
Cena nieruchomości: działka ew. nr 1267 wyceniona na kwotę 117.400,00zł.
Działka nr 1274 wyceniona na kwotę 170.300,00 zł.
Działka nr 1281 wyceniona na kwotę 341.520,00 zł.
Działka nr 1282/2 wyceniona na kwotę 139.400,00 zł.
Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021 poz. 1899) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada na dzień 9 czerwca 2022 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowe nieruchomości zostają zbyte jako zamienne. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju na okres 21 dni tj. od dnia 28 kwietnia 2022 r. do 19 maja 2022 r.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, tel. 18 4725543